Konkordances rezultāts

 

Vārdformas šablons: tśchetri
Avots: LVVV
Statistika: vārdformas - 1, vārdlietojumi -

Tapehz darri to ko mehs tew śakkam Mums irr tśchetri Wihri tee irr Deewam apśohlijuśchees
Un wiśśapkahrt to Gohda=Krehślu bija diwdeśmits tśchetri Krehśli un us teem Krehśleem red§eju es tohs diwd
Tad nomettahs tee diwdeśmits tśchetri Wezzajee preekśch ta kas us to Gohda=Krehślu śehd
Un tee tśchetri Lohpi śazzija Amen un tee diwdeśmits tśchetree We
Un tee diwideśmits tśchetri Wezzaji kas preekśch Deewa us śaweem Gohda=Krehśl
us to Kalnu Siaņas un ar to śimts tśchetr deśmits tśchetri tuhk§tośchi kam tas Wahrds wiņņa Tehwa preekśch w
Un tee diwideśmits tśchetri Wezzajee un tee tśchetri Lohpi kritte un peeluhd§
Un tee diwideśmits tśchetri Wezzajee un tee tśchetri Lohpi kritte un peeluhd§e Deewu kas us to Gohda=K

 

 

1

 

 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015