Konkordances rezultāts

 

Vārdformas šablons: tśchetreem
Avots: LVVV
Statistika: vārdformas - 1, vārdlietojumi -

TAnni^ Laika^ d§irdeja Erodus weens no teem tśchetreem Juddo=Semmes Waldineekeem to Ślawu no JE§us
s Śkannumu un tee śakrahs wiņņa Jsred§etus no teem tśchetreem Wehjeem no weena Debbes Galla lihd§ ohtram
i pee to tee atwedde weenu Melmeņośehrd§igu kas no tśchetreem ne§ts tappe
śawus Eņģeļus un śakrahs śawus Jsred§etus no teem tśchetreem Wehjeem no Semmes Galla lihd§ Debbes Gallam
Un ta bija Atraitne pee aśtoņdeśmits un tśchetreem Gaddeem ta ne palikke no Deewa=Namma kalpoja Deew
Bet Erodus weens no teem tśchetreem Leeleem=Kungeem kad tas pahrmahzihts tappe no wiņ
Un likke to śagrahbis Zeetuma^ nodohdams to tśchetreem Kaŗŗa=Wihro zettorņeem wiņņu śargaht gribbedams t
Un teem tśchetreem Lohpeem bija ikweena` śewiśki śeśchi Śpahrni wiśś
§ihwa Deewa un tas brehze ar §tippru Balśi us teem tśchetreem Eņģeļeem kam Warra bij dohta to Semmi un to Juhŗu
ch mehŗoja wiņņa Muhri pee śimts tśchetrdeśmits un tśchetreem Ohlekteem pehz to Zilweka Mehru kas tam Eņģeļam b

 

 

1

 

 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015