Konkordances rezultāts

 

Vārdformas šablons: tśchetrdeśmits
Avots: LVVV
Statistika: vārdformas - 1, vārdlietojumi -

Un kad wiņśch tśchetrdeśmits Deenas un tśchetrdeśmits Naktis gawejs bij gribbe
Un kad wiņśch tśchetrdeśmits Deenas un tśchetrdeśmits Naktis gawejs bij gribbejahs wiņņam eh§t
Un wiņśch tur Tukśneśi^ bija tśchetrdeśmits Deenahs un tśchetrdeśmits Naktis un tappe kahrdin
Un wiņśch tur Tukśneśi^ bija tśchetrdeśmits Deenahs un tśchetrdeśmits Naktis un tappe kahrdinahts to tha Śataņa un bija
Tur tappe wiņśch tśchetrdeśmits Deenas kahrdinahts no ta Wella un ne baudija tann
ka wiņśch zeetis bij ar da§chadahm Sihmehm no teem tśchetrdeśmits Deenas red§ehts un teem śazzidams no to kas pee D
Kad nu wiņśch tśchetrdeśmits Gaddus wezz bija apņehmas tas śawa^ Śirdi^ peemek
Un kad tee tśchetrdeśmits Gaddi peepilditi bija parahdijahs wiņņam ta Kunga
gipteŗu=Semme^ un śarkana^ Juhŗa^ un Tukśneśi^ pee tśchetrdeśmits Gaddeem
śchu Grahmata^ arrig juhs no Namma J§rae~ļa śchohs tśchetrdeśmits Gaddus Tukśneśi^ eśśat Kaujama=Uppuŗus un Uppuŗus
Un irr tohs pee tśchetrdeśmits Gaddeem Tukśneśi^ usturrejis un wiņņo Gra§chas pa
u to Dehlu Kis weenu Wihru no tahs Zilts Benjamina tśchetrdeśmits Gaddus
Un to bij wairak ne ka tśchetrdeśmits kas bij aplahdejśchees
zees śew pahrrunnatees no teem jo tur wairak ne ka tśchetrdeśmits Wihri no teem gluhne us wiņņu kas śew paśchus apl
No teem Juddeem eśmu es peez rei§i tśchetrdeśmits Śitteņus dabbujis bes weena
irr man pahrbaudijuśchi un red§ejśchi mannu Darbu tśchetrdeśmits Gaddus
Pahr kuŗŗeem tad irr wiņśch ap§kaitees tśchetrdeśmits Gaddus Neģģi pahr teem kas irr apgrehkojuśchees k
em Pagaņeem dohts un tee śamihs to śwehtu Pilsśatu tśchetrdeśmits diwi Mehneśśes
Un wiņśch mehŗoja wiņņa Muhri pee śimts tśchetrdeśmits un tśchetreem Ohlekteem pehz to Zilweka Mehru kas
a tas no ta Wella kahrdinahts taptu In kad wiņ§ch tśchetrdeśmits Deenas in tśchetrdeśmits Naktis gawejs
tśchetrdeśmits Deenas in tśchetrdeśmits Naktis gawejs

 

 

1

 

 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015