Konkordances rezultāts

 

Vārdformas šablons: tśchetras
Avots: LVVV
Statistika: vārdformas - 1, vārdlietojumi -

Neģģi juhs śakkat wehl irr tśchetras Mehneśis tad nahks tas Pļaujama Laiks Red§i es śa
Tad JE§us nogahjis atradde to jaw tśchetras Deenas Kappa^ gullośchu
omirruścha Mahśa Kungs wiņśch jaw śmird wiņśch irr tśchetras Deenas gullejis
ttuśchi ņehme tee wiņņa Drehbes un darrija no teem tśchetras Daļļas ikweena` Kaŗŗa Wihra` weenu Daļļu un arri
Un Karneels śazzija tśchetras Deenas ihs ścho paśchu Stundu es biju gawedams un
Bet śchim bij tśchetras Meitas Jumprawas kas nahkośchas Leetas śluddinaja
Alleluja Tśchetras Nodaļļas tahs CXIX
24 Tśchetras Leetas irr ma§as

 

 

1

 

 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015