Konkordances rezultāts

 

Vārdformas šablons: t§uhśchkahm
Avots: LVVV
Statistika: vārdformas - 1, vārdlietojumi -

Red§i es dohmu jums Spehku §taigaht uhs T§uhśchkahm un Skarpijeem un pahr wiśśu Śpehku ta Eenaidneeka
ri zitti no teem wiņņu kahrdinaja un tappe no tahm T§uhśchkahm nomaitati
rra §tahweja wiņņo Mutte^ un wiņņo A§tas bija tahm T§uhśchkahm lihd§as teem bija Galwas un ar tahm śamaitaja tee

 

 

1

 

 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015