Konkordances rezultāts

 

Vārdformas šablons: starp
Avots: LVVV
Statistika: vārdformas - 1, vārdlietojumi -

Starp kam tu starp ar wiņņeem pinnees
Starp starp ahdas
starp ahdas Starp starpan
Starp kam tu
starp ar wiņņeem pinnees Tinnees Starp Ahdas
Śchkihst isschkihst starp Naggeem
Starp kam tu starp ar wiņņeem pinnees Tinnees
Starp tahm bija Maria Maddaļa un Marta Jehkaba un Ja§ep
Tomehr zitti Wihri peekehrahs tahm un tizzeja Starp tee` bija Dion§ius tas leelais Teeśas Kungs un we
Starp kuŗŗeem irr Himene`u`s un Sanders kuŗŗus es tam Ś
10 Starp wiśśeem Ļaudim §tarp
ena^s kad tas manni usluhkojis irr mannu Apśmeekli śtarp teem Zilwekeem no mannim atņemt
10 Starp teem Lepneem irr
3 Lihd§ ka` Roh§chu Puķķes §aļļo Starp teem aśśeem Ehrkśchķiścheem
7 In eeraud§ijohs śtarp teems
Śchkihst isschkihst starp naggeem
kam tu starp ar wiņņeem pinnees
Starp starp ahdas

 

 

1

 

 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015