Konkordances rezultāts

 

Vārdformas šablons: schodeen
Avots: LVVV
Statistika: vārdformas - 1, vārdlietojumi -

No Ļauna śchodeen paśargat
Ta' śchodeen ka' irr rietu
Kas mums śchodeen usluhkois
ES pateitzu Deews no Sirrdes ka tu mann śchodeen PAr leelahm Śahpehm und dauds wairahgh
ar kattreem eß töw apkaitenajis Kattrus es śchodeen darrijis no mannas leelas Wahjibas Ta
Kas wehl śchodeen notizzis
Mann e§śi śchodeen apśargajs
Kungs us mann śatziyis gir Te e§śi mans Dähls śchodeen es töw d§immis
6 Tas Zilweks śchodeen jauns in jauks
gir darriyis Schodeen tas Kunx gir tohs
śutiyis Schodeen{Scho} Schodeen tha Nawe
Schodeen Schodeen gir Dews
Schodeen Schodeen Schodeen gir
Schodeen Schodeen Schodeen gir
Schodeen §chodeen §chodeen gir Dews
8 Schodeen att§lähds tas atkall tas Durrwis
gir auk§cham czehleeß no tahs Kappas Halle Hallel Schodeen §chinny §wata` Leela`deena` Halle Hallelujah
6 Schodeen gir tas Czillwähx jaux jauns vnd gharr§ch Rythe
3 Pa§śarrgi mann arrid§an §chehlige Schodeen vnd alla§chien
par man śchodeen nodewis ka`
§inni kas śchodeen war notikt
Mahzetaji brehze śatzidami Śchodeen Śchodeen kad juhß
Ähna bähg unnd ka Burrbulis us Vhdeni śa=plohk Śchodeen
Śchodeen Konings riete Mirrohns und kad taß Zillwähx
am py Mee§śas und Dweh§śeles ai§to tha Wings śacka Śchodeen
to deeni§chku Mais dohd Schodeen no weenu Deenu lieds ohtram
Gir mums śchodeen ped§immis
Muhśu deeniśchķu Mai§i dohd mums śchodeen Kas irr tas Atbildi
darrijs eśmu in manni śchodeen arrid§an tik śchehligi paśargaht
grib śa=eetees in jemtees in kļuh§t śchodeen pirmu ohtru treśchu
Kad nu juhs diwi pehz Deewa śwehtu Prahtu śchodeen gribbatees
patz śacka Tu e§śi manns Dähls śchodeen äßmu eß töw
Debbe§śies dohd mums śchodeen muh§śu Deeni§ku Mais
To Mahzibu turr Wings mums arrid§an śchodeen preek§cha
nu manns Draugs śchodeen e§śi tu mahzijeeß nhe ween Deewu
Muh§śo Deeni§chku Mais dohd mums śchodeen Ai§to ta deeni§ka Mai§e nhe gir
tam labb wehleht nhe ween śchodeen bett alla§chien ick=brie§chi
śackam Muh§śu Deeni§ku Mais dohd mums śchodeen Ai§to muh§śo Kunngs JE§us Chri§tus arr śawu taißn
und wi§śai Pa§śaulei buhß Jums gir peed§immis śchodeen
mums śchodeen taß Kungs JE§us Chri§tus krahßne kahdu Barribu
Deews taws Kungs Tohß Wahrdus kattrus eß töw śchodeen
tam nabbagham Zillwäkam śchodeen nhe palied§ehß no śawas
Taß leelais Kah§as=Tähws katters irr śchodeen wehl ißśuhta
dohd mums śchodeen Ai§to śchinny Luhk§chana`
ghribb tick dauds śatziet ka irr wehl śchodeen da§cham Bleh§cham
lieds ar mann śacka Deews Ta Sahle kattra śchodeen §aļļo unnd par Nackti śawie§t ka warr tha töw O Z
ehtz O Zillwähx nhe peewileeß śöw pa§śchu apdohma śchodeen śchinny briedy ko taß śwähtz Konings Dawids
bett śchodeen śchodeen kad tu Deewu Ballxni d§irrdi tad attghre
vs tho greceneke cacis es Schodeen tu ar man ex§kan
2 Jums irr śchodeen weens Behrniņśch peed§immis No weenas

 

 

1 2 3

 

 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015