Konkordances rezultāts

 

Vārdformas šablons: schodeen
Avots: LVVV
Statistika: vārdformas - 1, vārdlietojumi -

ka` Debbes Wal§tiba^ Ta deeniśchķa Mai§e mums śchodeen dohta tohp
2 Tad klauśajtees kas notizzis Jums Behrniņśch śchodeen peed§immis
deeniśchķu Mai§ dohd mums śchodeen In peedohd mums muhśu
Je§us pee tew śchodeen raśśees Tu ścho Weeśi luhd§es praśśees Je§us
muhs śchodeen d§irdi ka mehs tew ween turram Śirdi^
klauśinahts Mums muhśu Mai§iht śchodeen dohd in peedohd wiśśu
Paśargi muhs śchodeen ak §chehligs Deews Par wiśśeem Grehkeem
Tu gribbi Kungs muhs §tipprinaht No Grehkeems śchodeen paśargaht
6 Tas Zilweks śchodeen jauns in jauks Red§ rihtu wahjśch wiņ§ch
2 Weens Behrniņ§ch tik ślawens Irr mums śchodeen peed§immis
1 WEens Behrniņ§ch tik ślawens Irr mums śchodeen peed§immis
7 Ak kad śchodeen raiśams buhtu Kur es eśmu śaśai§tihts Śwabbads
1 WEens Behrniņ§ch śchodeen peed§immis Tas ślawejams pahr leeku
Ka mehs ne tohpam ar Sohbini in Ugguni Nokauti śchodeen jeb rihta^ To Waidu kas jaw irr red§eta Pee Wihre
Kas śchodeen atślehds śawu Debbes Wal§tibu In śchķiņko mums
irr manna D§ihwiba Tam es śew padohmohs Es mir§tu śchodeen jeb rihtu Mannu Dwehśel tas labbi glabbahs
dewis Wiņ§ch uhsjems mann pee śewis Ja śchodeen mirris kluhśchu
1 WEens jaunajs Berniņ§ch Betleme^ mums śchodeen d§immis irr Ta
j' bee§i Ir tu pats tam Zeļļu gree§i Pahr ta Kappu śchodeen eeśi
Śchi Deena buht ta pa§tra warr Rauś kas §inn śchodeen tawu Garr
4 In gribbi arrid§an śchodeen Manni glabbaht in paśargaht Ka man
4 In manni śchodeen arrid§an Ņemt tawa^ Glabbaśchana^ Ka wiņ§ch
§ohs Kungs tu mann' ir prohjam §chehlo In mann ir śchodeen §chehligi paśarga Ka Wels ar śawu Wilt' in niknah
s luhd§ohs wehl No wiśśas Śirds Tu gribbi mann' In śchodeen paśargaht Ka Wels man ne warr kaiteht Ned§ arri m
in no Kauna Ir śchodeen paśargaht Par Ķild' in Eenaidib' No
u Kas ween man pee=eetahs In kas man pawelehts Ta` śchodeen ka` ir rihtu Kamehrt es ścheitan mihtu Pehz muh§c
Tu gribbi man śchodeen paśargaht Ka man neneeka ļauna ne noteek
mu apgrehkojs Wehl tewis kar§ti luhgdams Tu gribbi śchodeen §chehligi No mannim nogree§t wiśśu Ļaun' In ne li
6 Deews gribbi mannis paglabbaht No Ļauna śchodeen paśargaht
PAteizeet tam Kungam śchodeen in alla§chiņ Leela irr wiņņa Lehniba
wehl śchodeen Teizeet to Kungu
Deewu ślawejam In no Śirds tam pateizam Kas muhs śchodeen uhsluhkojs In tik jauki pameelojs Kas dohd wiśśee
Ka tu mans Tehws in Schehlotajs Mann' eśśi śchodeen apśargajs
ES pateizu tew Deews no Śirds Ka tu manni śchodeen Par leelahm
an mannus Grehkus Ar teem es tew apkaitinajs Ko es śchodeen eśmu
man pame§t gau§chi luhd§u Kas wehl śchodeen notizzis Pamett man to
2 Zilweks Gulleht eedams zerre Ko Tu śchodeen no§trahdajs Ar
3 Śakki Deews Kungs Tew irr §innams Ko es śchodeen padarrijs
Laid wiņ§ch muhs śchodeen paglabba Muhśu Dwehśel in Meeśu paśarga
2 Ka` pee tew ween Es luhd§ śchodeen Tu gribbi nahkt Mann pe§tiht
man Deewiņ śchodeen arr Zits ne weens man paglahbt warr
Dehls śchodeen eśmu es tewi
r darrijs Śazzidams tik śchehligi Pateeśi tew buhs śchodeen pee mannim buht Eekśch manna Tehwa Wal§tibas
7 Ak Kri§tus Leelas deenas Jehrs Baŗŗo muhs śchodeen wiśśus lihd§
9 Ak uhsņem to śchodeen ar Preeka Śataiśi tam to Zeļļu tawas
5 Dohd mums śchodeen muhśu deeniśchķu Mai§i In kas waijaga irr
Nu gribbam mehß schodeen itt preezigi buht
noh§t buhß Tu nhe §inni zick illghe töw ja=d§iewo Śchodeen gir taß Zillwähx §kai§ts jaux jauns und gharr§ch
12 Śchodeen Ķehniņ§ch rihta Miŗŗons
15 Śchodeen aisdohd wiņ§ch Rihta

 

 

1 2 3

 

 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015