Konkordances rezultāts

 

Vārdformas šablons: puhķis
Avots: LVVV
Statistika: vārdformas - 1, vārdlietojumi -

zitta Sihme Debbeśi^ un red§i weens leels śarkans Puhķis tam bij śeptiņņas Galwas un deśmits Raggi un us ś
o Debbes Swaig§no un mette tahs us to Semmi Un tas Puhķis §tahweja preekśch tahs Śeewas kuŗŗai bij d§emdeht
elis un wiņņa Eņģeļi kaŗŗoja prett to Puhķi un tas Puhķis kaŗŗoja un wiņņa Eņģeļi
Un tas leelais Puhķis irr isme§ts ta wezza T§uhśchka dehwehts tas Wels
Un kad tas Puhķis red§eja ka tas nome§ts bija us to Semmi waijaja t
Semme atwehre śawu Mutti un aprihje to Uppi ko tas Puhķis no śawas Muttes islaide
Un tas Puhķis apduśmojahs pahr to Śeewu un nogahja kaŗŗoht ar t
Lahtścha un wiņņa Mutte it ka` Lauwa Purnis un tas Puhķis dewe tam śawu Spehku un śawu Gohda=Krehślu un lee
i ta Jehra Raggeem lihd§i un tas runnaja it ka tas Puhķis
5 Ko man niknajs Puhķis darrihs Wui mann' ļauna Deena parihs
Śahtanu Puhķi In tas Śahtans Puhķis kaŗŗoja in wiņņa Eņģeļi
atra§ta In tas leelajs Puhķis tas wezzajs Saltis kam Wahrds irr tas

 

 

1

 

 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015