Konkordances rezultāts

 

Vārdformas šablons: pilato
Avots: LVVV
Statistika: vārdformas - 1, vārdlietojumi -

Mohziets gir appak§chan Pontio Pilato Kru§ta
Ka kahds Slappkaws preek§cha wä§ts Pilato tam Paggaņam
Ka kahtz Släppkaws preek§cha wä§ts Pilato tam Paggaņam
Mohzietz gir appak§chan Pontio Pilato Kru§ta śi§tz nomirris
gaye py Pilato vnde luudcze ka thas to Nomuerru§§che
vnde Phari§eer wenlydtczige py Pilato vnde
tham Semmeßoyam Pontio Pilato vnde tas
ßuuty to atkal vs Pilato Vs to dene tappe Pilatus
Pontio Pilato Kru§ta` śi§ts nomirris
Pontio Pilato Kru§ta` śi§ts nomirris
Maria czetis appeskan Pontio Pilato
Pontio Pilato kru§tan §zy§tz
mums appakß Pontio Pilato cetis vnd aprakts zemmen
Pre'kß Pilato nowä§ts
We§ts pe §oge Pilato Tas näne'k pe to attradde
Tap Je§us nodots Pilato Vnd ar wyltige le'cybe
Ekß pirmo §tund tap prekßan Pilato wä§ts vnd no tems Jodems näpattes ap§udzäts
Nicodemus ar Jo§eph pe Pilato Nogaie
Te wedde Je§um prek§zan Pilato §a§äie
kluh§t tam Pilato katters no tha Kei§eŗa dehļ
Chri§tum katters gir zeetis appack§chan Pontio Pilato Kru§ta` śi§ts nomirris und appracktz tre§ścha
ar Wahrdu tam Semmes=Śohgham Pontio Pilato katters Paggans by Taß Kungs JE§us taps apmehdiet
Pontio Pilato śatzija taß Śohghis patz Wings nhe attrohdohtz
Śoghi py ohtru wä§ts beß Wainas apśuhd§ähts no Pilato nhe
Pontio Pilato Kru§ta` śi§ts nomirris und aprackts
appack§ch Pontio Pilato zeetis Kru§ta` śi§ts nomirris
Chri§tus kļua apśmeetz no Pilato kad Wings no tahß Taißnibas
Pilato kru§tan ßi§tz nomuerris vnde abbe§tcz Semmen
Semmeßogam Pontio Pilato Vnnde thas by whel
wene balte Dreebe vnde ßuuty tho atkal vs Pilato Vs tho dene tappe Pilatus vnde Herodes drouge
py Pilato vnde luudcze ka thas tho Nomuerru§che
vnde Phari§eer wenlidtczige py Pilato Vnde ßatcye
Pontio Pilato jeb tam Koninjam Herodes jeb teems
ährns peed§imma und kļua mohzietz appak§ch Pontio Pilato Kru§ta śi§ts nomirra{nomirro} apracktz tappa §emm
JE§um tam Semmes=Kungham Pilato Rohka` eedoht Bett
Maria zeetyis appak§chan Pontio Pilato Kru§ta' śi§ts nomirris und apracktz
Appak§chan to Śemmes Śohgju Pontio Pilato 21 Ko ir wiņņs zeetyis
Czetis appe§kan Pontio Pilato kru§tan
tee Auxti=Ba§nizas=Kunnghi to Juddo us Pilato Nhe raxti to Juddo=Konings bett ka wings śatzijiß
taß eedroh§chenajahß unnd ghaja eek§chan py Pilato unnd luhd§e ka tamm waļļa buhtu nojembt
Wari§eeŗi weena draud§eh py Pilato unnd śatzija
Salldateem gir no to Semmes=Śohghi Pilato peelicktz tam
tad nahk tee Blehśchi pa pullkam py Pilato śatzidami Kungs
Pontio Pilato notitzis apraxta tee śwähti Ewangeli§ti
tam Semmes=Śojham Pontio Pilato und taß by wehl aggre Kad to Judas red§eja
drehb und śuhtija winju atkal py Pilato Vs to
li Jeru§alem weddis und tam Semmes=Śohjam Pontiam Pilato itt aggre nodewis gir Taß mieļais Kungs
pillu und ghann §kaidre pirrmahk Pilato adbilldejis
Cetitcz appe§kan Pontio Pilato cru§tan ehkaltcz nomirris
czetis appe§kan Pontio pilato Kru§tan

 

 

1

 

 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015