Konkordances rezultāts

 

Vārdformas šablons: pehteris
Avots: LVVV
Statistika: vārdformas - 1, vārdlietojumi -

Un kad Pehteris uhs Jeru§alemi^ gahje bahrahs ar to tee no tahs A
Bet Pehteris śahkdams §tah§tija teem to pa kahrtam śazzidams
Tad nu Pehteris tappe Zeetuma^ śargahts bet no tahs Draud§ibas no
bbeja preekścha we§t tanni^ paścha^ Nakti^ gulleja Pehteris §tarp diwi Kaŗŗa=Wihreem ar diwi Śchķehdehm śai§t
Un kad Pehteris atgahdajahs śazzija tas nu §innu es teeścham ka t
Un kad Pehteris pee tahm Durwim to Wahrtu klaud§inaja nahze weena
Bet Pehteris klaud§inaja jo wairak un tee atdarrijuśchi red§ej
Bet kad daud§ Apjautaśchanas notikke zehlahs Pehteris un śazzija us teem Wihri Brahļi juhs §innat ka De
Un kad Pehteris uhs Antiokiu nahzis bij §tahweju es klaht buhdams
BEt tanni^s Deena^s zehlehs Pehteris no to Mahzekļu Widdus no
tappa nu Pehteris Zeetuma^ turrehts Bet ta Draud§iba luhd§e Deewu
In kad Erodus to gribbeja preekścha we§t gulleja Pehteris tanni^ paścha^ Nakti^ §tarp diwi Kaŗŗa=Wihreem śa
tas Eņģelis no wiņņa Tad atgahdajas Pehteris in śazzija Nu §innu
Es esmu Tad atbildeja Śihmanis Pehteris in śazzija Tu eśśi
es sakku tew arrid§an tu eśśi Pehteris in us ścho zeetu Akmini
ahdijahs teem Mo§us in Elias tee runnaja ar to Bet Pehteris eeśahke runnaht in §azzija us JE§u Śche mums labb
śajuttihśi Tad śazzija Pehteris us wiņņu Muh§cham tew ne
ma§gaśchu ne buhs tew Dallibas ar mannim Śihmanis Pehteris śazzija us to Kungs ne ween tahs Kahjas bet arri
Grehku dabbuht buhs Kad Pehteris wehl śchohs Wahrdus runnaja
runnajam in Deewu aug§ti teizam Tad śazzija Pehteris Warrig
pillas ta` ka tee grimme Kad to Śihmans Pehteris red§eja
diwi Brahļus Śihmani kas nośaukts Pehteris in Andreju
JE§us śazzija us Pehteri Staiga mannim pakkaļ Bet Pehteris atgree§ees red§eja to Mahzekli §taigajam pakkaļ
tewi peewils Kad Pehteris to red§eja śazzija wiņ§ch uz JE§u
taß śwähtz Pehteris
Taß śwähtz Pehteris runna tha Juhß e§śeeta taggad ma§u
ka taß Apu§tuls Pehteris śluddenajis gir Zittade ghribbätu
to Wahrdu JE§u śacka taß śwähtz Apu§tuls Pehteris
lieds Nahwi tadehļ taß śwähtz Apu§tuls Pehteris śacka
und Elias tee runnaja ar to Bett Pehteris adbilldeja
und tee Spehzighi und tee Stippri ka taß Apu§tuls Pehteris raxta pirrma Ghramata tre§ścha Weeta` Vnd taß
Kad nu JE§us Chri§tus to by runnajis śacka Pehteris red§i Kungs mehß ä§śam wi§śu muh§śu Manntu und Pa
to gir Ar to Jautaśchanu pahrmätt Pehteris tam Kungham
Skaudibu mahza taß śwähtz Apu§tuls Pehteris Jo wi§śi
cka Wings wehl to ghohdighu Wieru to Vriam nokaut Pehteris taß Apu§tuls by tam Kungham JE§u mieļe bett ka
Deewa Wahrds Tadehļ taß śwähtz Apu§tuls Pehteris to
gir d§iews śacka taß Apu§tuls Pehteris taß darra mums
aß śwähtz Apu§tuls Pahwils und taß śwätz Apu§tuls Pehteris mahza Deews nhe ghribb ka weenam
Apu§tuls Pehteris §tah§ta Ai§to kaß Debbe§śies py Deewu
Apu§tuls Pehteris Eek§chan zittu nheweenu mums Pe§ti§chana
śacka taß śwähtz Apu§tuls Pehteris To buhß mums
Śirrdieß Vnd taß śwähtz Apuh§tuls Pehteris śautz to
Vnd taß śwähtz Apu§tuls Pehteris śacka Töw Kungs
taß Wahrds JE§us śacka taß Apu§tuls Pehteris Vnd ka mehß us winju titzam und par muh§śu Pe§tit
TAß śwähtz Apu§tuls Pehteris mahza und
Däbb䧜o Tähwu Vnd taß Apu§tuls Pehteris mahza
jums par=auxtena śawa` Laika` mahtza tas Apu§tuls Pehteris
bett irr nahkoh§cha` Taß Apu§tuls Pehteris śacka Chri§tus
kahds Zillwähx attra§ts Vnd taß śwähtz Pehteris arrid§an
taß Apu§tuls Pehteris kad Chri§tus jautaja arriegs Wings to

 

 

1 2 3 4

 

 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015