Konkordances rezultāts

 

Vārdformas šablons: pehteris
Avots: LVVV
Statistika: vārdformas - 1, vārdlietojumi -

ehls tew buhs śauktam tapt Keewas tas irr tulkahts Pehteris
Tad atbildeja Śihmans Pehteris Kungs pee ka mehs eeśim Tew irr Wahrdi tahs muhśc
Tad śazzija Pehteris uhs wiņņu Muh§cham tew ne buhs man tas Kahjas ma§
Śihmanis Pehteris śazzija uhs wiņņu Kungs ne ween tahs Kahjas bet a
Tad mette Śihmanis Pehteris śchim ar Azzim ka tam bij waizaht kurśch tas eśśu
Śazzija uhs wiņņu Śihmanis Pehteris Kungs uhs kurren tu eij JE§us atbildeja tam uhs k
Śazzija Pehteris uhs wiņņu Kungs kadehļ es ne warru tew taggad pak
Un Śihmanis Pehteris gahja JE§um pakkaļ un wehl zits Mahzeklis un tas
Bet Pehteris §tahweja ahra preekśch Durwim Tad isgahje tas oht
hglehm pakuhruśchi jo auk§ts bija un śildijahs Bet Pehteris §tahweja pee teem un śildijahs
Un Śihmanis Pehteris §ahweja un śildijahs Tad śazzija tee uhs wiņņu ne
Aug§ta=Pree§teŗa Kalpeem weens Radda=Wihrs ta kam Pehteris to labba Auśi nozirtis bij neģģ es tew red§eju Da
Tad leed§ehs Pehteris atkal un tudaļ d§eedaja tas Gailis
Tad isgahja Pehteris un tas ohtrs Mahzeklis un nahze pee to Kappu
^ un tas ohtrs tezzeja preekścha^ tśchaklaki ne ka Pehteris un nahze papreekśchu pee ta Kappa
Tad nahze ir Śihmanis Pehteris tam pakkaļ eedams un eegahja Kappa^ un red§eja to
Tur bija kohpa śagahjuśchi Śihmanis Pehteris un Tohms no śaukts Dwihņis un Natanjels no Kanas
ko JE§us mihleja uhs Pehteri tas irr tas Kungs Tad Pehteris d§irdedams ka wiņśch tas Kungs eśśus apjoh§ehs wi
Śihmanis Pehteris isbridde un iswilke to Tihklu Malla^ pilnu ar lee
azzija wiņśch uhs to Śihmani Joanna mihle tu manni Pehteris tappe no§kummis ka wiņśch treścho Lahgu uhs wiņņu
Un Pehteris gree§ehs apkahrt un red§eja to Mahzekli kuŗŗu JE§
Kad Pehteris to red§eja śakka wiņśch uhs JE§u Kungs kas tad bu
ahje aug§taka^ J§taba^ tur palikke tee ar Wahrdeem Pehteris un Jehkabs un Jahnis un Andrees Wihlips un Tohmas
UN tanni^s Deena^s zehlehs Pehteris §tarp teem Mahzekļeem un śazzija bet tas Lauścho=
Bet Pehteris §tahweja ar Balśi un runnaja us teem Juhs Juddo=W
Bet Pehteris śazzija us teem Atgreezeetees no Grehkeem un lai§
BEt Pehteris un Jahnis gahje kohpa Deewa=Namma^ ap to Luhgścha
Bet Pehteris §kattijahs us to ar Jahņa un śazzija uhsluhko us
Bet Pehteris śazzija Śudraba un Selta mann ne irr bet kas mann
Bet Pehteris to red§edams atbildeja teem Ļaudim Juhs J§ra`e`li
Tad Pehteris pilns ta Śwehta Garra śazzija us teem Juhs Ļau§ch
Bet Pehteris un Jahnis atbildedami teem śazzija Teeśajeet juhs
Bet Pehteris śazzija Anania kapehz tas Śatans irr tawu Śirdi p
Bet Pehteris atbildeja tai Śakki man eśśat juhs to Tihrumu tik
Un Pehteris śazzija uhs to Kas irr tas ka juhs śawa^ §tarpa^
Bet Pehteris un tee Apu§tuļi atbildeja śazzidami tas peederrah
Bet Pehteris śazzija us to Laid taws Śudrabs ar tew irr pa§udd
Un Pehteris śazzija us to Enea lai JE§us tas Kri§tus tew weśś
Un Pehteris zehlehs un gahje ar teem lihd§ un wiņņam nahkoht
Un Pehteris wiśśus isd§innis mettahs Zello^s un peeluhd§e Dee
ļļu bija un tuwu tam Pilsśatam klaht nahze uskahpe Pehteris us to Jumtu Deewu peeluhgt ap to śe§tu Stundu
Bet Pehteris śazzija Neba Kungs Jo es ne kad eśmu ehdis wiśśu
Un kad Pehteris śawa^ Prahta^ śchaubijahs kahda śchi Parahdiśchan
Un tee śauze un waizaja arrig Śihmans ar Pawahrdu Pehteris tur mahjotu
Un kad Pehteris us to Parahdiśchanu dohmaja śazzija us to tas Gar
Un Pehteris nokahpe pee teem Wihreem kas no Karneelu pee to ś
ajis śanehme śawa^ Namma^ un ohtra^ Deena^ isgahje Pehteris ar teem un zitti no teem Brahļeem kas no Joppes b
Bet Pehteris pazehle to śazzidams Zellees augścham ir es eśmu
BEt Pehteris atdarrijis śawu Mutti śazzija nu śajuhtu es teeśc
am śweśchas Wallodas un Deewu teizam Tad atbildeja Pehteris

 

 

1 2 3 4

 

 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015