Konkordances rezultāts

 

Vārdformas šablons: pehteris
Avots: LVVV
Statistika: vārdformas - 1, vārdlietojumi -

jums mieläßtiba juh§śo §tarrpa` gir Śacka Simon Pehteris Kunx vs kurren tu ey JE§us adbilldeya
i eet bett tu pehtz §cho laiku packaļļ mann nahxi Pehteris śacka vs winju Kunx Kapehtz nhe warru es
anas Laiks Kad wiśśas Leetas ar Ugguni śadegs Ka` Pehteris no ta rak§ta
PEhteris weens Apu§tuls JE§us Kri§tus teem Jsred§eteem Śwe
ŚJhmanis PEhteris weens Kalps un Apu§tuls JE§us Kri§tus teem kas to
Us ohtreem Leel=Deenas Śwehtkeem PEhteris śawu Mutt atdarijs śazzija Nu es itt teeścham nom
Waśśaras Śwehtku Pirmdeena^ PEhteris śazzija us Karneli JE§us mums{mnms} pawehlejs mah
PEhteris śazzija us JE§u Red§i Mehs eśśim wisnohtaļ
adams eeraud§ija diwi Brahļus Śihmani kas nośaukts Pehteris un Andreju wiņņa Brahli śawu Tihklu Juhŗa^ mettam
uļo irr śchee Tas pirmais Śihmanis kas śaukts tohp Pehteris un Andreis wiņņa Brahlis Jehkabs Zebedejuśa Dehls
Un Pehteris atbildeja wiņņam un śazzija Kungs eśśi tu tas tad
Un wiņśch śazzija Nahz Un Pehteris iskahpe no Laiwas un §taigaja Uhdens wirśu ka tas
Tad atbildeja Pehteris un śazzija us wiņņu Js§tah§ti mums ścho Lihd§ibu
Tad atbildeja Śihmanis Pehteris un śazzija Tu eśśi Kri§tus tha d§ihwa Deewa Dehls
Un es śakku tew arrid§an Tu eśśi Pehteris un us ścho Akmini gribbu es śawu Draud§ibu ustaiś
Un Pehteris wiņņu apkampis eeśahze to noraht śazzidams Lai De
Un Pehteris eeśahze runnaht un śazzija us JE§u Kungs ścheit m
Pehteris śazzija us wiņņu No teem Śweśchineekeem Tad śazzi
Tad gahje Pehteris pee to un śazzija Kungs zeek kahrt buhs man manna
TAd atbildedams Pehteris śazzija us to Red§i mehs eśśam wiśsnotaļ at§tahju
Bet Pehteris atbildeja un śazzija us to Kad tee wiśśi pee tewi
Śazzija Pehteris us to Jepśchu man ar tewim buhtu ja mir§t tatśchu
Bet Pehteris gahje tam pakkaļ no tahļenes lihd§ tam Nammam tha
Bet Pehteris śehdeja Namma^ ahra^ Un weena jauna Meita nahze p
Un Pehteris eegahdajahs to Wahrdu JE§us ka wiņśch uhs to bij
Un Pehteris ar teem kas pee wiņņa bija d§innahs wiņņam pakkaļ
Un wiņśch peelikke tam Śihmaņam to Pawahrdu Pehteris
s teem Bet juhs kahdu śakkajt juhs manni eśśam Bet Pehteris atbildedams śazzija us to Tu eśśi tas Kri§tus
Un wiņśch ścho Wahrdu itt drohśchi runnaja un Pehteris wiņņu śawjup weddis eeśahze wiņņu apraht
Un Pehteris atbildeja un śazzija us JE§u Rabbi ścheit mums la
Un Pehteris eeśahze us wiņņu śazziht Red§i mehs eśśam wiśs no
Un Pehteris atminnejs śazzija us wiņņu Mahzitajs red§i tas Wi
Eļjes=Kalnu Deewa=Nammam pretti tad jautaja wiņņu Pehteris un Jehkabs un Jahnis un Andrejs śewiśchki
Bet Pehteris śazzija us to Un kad tee wiśśi apgrehzinatohs pee
Un Pehteris §taigaja wiņņam pakkaļ no tahļenes eekśch to Pill
Un kad Pehteris Mui§chas leija^ bija^ tad nahze weena no tha Aug§
Un tas Gailis d§eedajja ohtra^ rei§a^ un Pehteris eegahdajahs to Wahrdu ko JE§us us to bij śazzijis
Kad to Śihmans Pehteris red§eja kritte wiņśch JE§um apkahrt Zeļļeem un śa
irr mann aiskahris un kad wiśśi aisleed§e śazzija Pehteris un tee kas ar ta bija Mei§teri tee Ļaudis peelau§
uhs teem Bet juhs kahdu juhs śakkaht man eśśam bet Pehteris atbildedams śazzija tu eśśi tas Deewa Śwaidihts j
Bet Pehteris un kas ar ta bija pilni Meega bet nomohda^ tappuś
tas notikkahs kad tee no wiņņa śchķihrehs śazzija Pehteris uhs JE§u Mei§teri ścheit irr mums labba Buhśchana
Un Pehteris śazzija uhs to Kungs arrig tu ścho Lihd§ibu uhs m
Un Pehteris śazzija Red§i mehs eśśam wiśśu at§tahjuśchi un te
de un eewedde wiņņu ta Aug§ta=Pree§teŗa Namma^ Bet Pehteris gahja no tahļenes pakkaļ
uśchi Namma=Widdu un kohpa paśehduśchees apśehdehs Pehteris wiņņo widdu^
hl zits to red§edams Tu arrid§an no teems eśśi Bet Pehteris śazzija Zilweks es ne eśmu tas
Bet Pehteris śazzija Zilweks es ne §innu ko tu runna un tudaļ
atgree§ehs un luhkoja uhs Pehteri Tad eegahdajahs Pehteris to Wahrdu ta Kunga ka tas us wiņņu bij śazzijis p
Un Pehteris uhszehlees tezzeja pee to Kappu un lohzidamees pa

 

 

1 2 3 4

 

 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015