Konkordances rezultāts

 

Vārdformas šablons: pahtarus
Avots: LVVV
Statistika: vārdformas - 1, vārdlietojumi -

Diwi Czillwäki noghaya auk§cham Ba§niza` Pahtarus §kaitiet weens by weens Wari§eeris ohters weens
§cheitan teekams es turr noeemo vnd Pahtarus §kaitu
§cheitan vnd e§śeeta nomohda ar mann §kaitaita Pahtarus ka juhß eek§chan Kahrdena§chanas nhe eekrietaht
nomohda`{nomahda`} vnd §kaitaita Pahtarus ka juhß eek§chan
luhgschnas sazziht pahtarus skaitiht Atluhgt
Luhgśna Luhgschnas sazziht pahtarus skaitiht
§eedeeta lieds ar juh§śu Mahzetaju §kaitaita lieds Pahtarus und jemmeeta ih§täne währa ko juh§śu Mahzetais ju
mazaiß Pahtarus und Deewa D§eeßmus taß nhe gir parei§e
Da§śch śacka laid Ba§nizas=Kunghi Pahtarus §kaita tee
Eß wätz äßmu nhe mahku Pahtarus laid jauni Ļaudis mahzahß
und leek töw alla§ch tohß Pahtarus preek§cha §kaitiet kapehtz nhe
jaunakais No kam buhß Jauneems Ļaudeems Pahtarus mahziteeß
pree§ch Ļaudeems Pahtarus §kaitohśchi bett winja Śirrds nheneeka
kļuh§t śatzietz tad Deews ar töw runna unnd kad tu Pahtarus §kaiti jeb Deewu peeluhds tad tu runna ar Deewu A
tad nhe ghribbaht juhß Pahtarus mahziteeß unnd Deewu
tahdus tawus Luhk§chanus und Pahtarus isklaußa
18 Ko buhs töw rietohs kad tu Pahtarus §kaidyis e§śi darriet
20 Ko buhs töw Wakkarohs kad tu Pahtarus §kaidyis e§śi darriet
Ba§niza att§kann wings §kaita Deewa Pahtarus ka irr ohtra`
e=śaukohśchi wi§śeem Ļaudeem buhß red§eht ka winji Pahtarus §kaita und tomähr tee nhe darra ko Deews teem pa=
ka tee ghaŗŗus Pahtarus §kaitijuśchi und §tahwehjuśchi Eelas=Kackta`
Śirrdy gir tee Bleh§chi Negg daśch krahßnus Pahtarus mahk d§eed Deewa=D§eeßmas ja eet irr py Deewa Gha
Mahki tu Deewa Pahtarus und Deewa D§eeßmas mahki
auk§cham Baßniza` Pahtarus §kaitiet weens by weens
ŗi labpraht pallieds nabbagheems Ļaudeems Kad tee Pahtarus §kaitija tad tee preek§ch wi§śeems Ļaudeems us Ee
taß Kungs Chri§tus Ba§niza` Pahtarus §kaitiet Taß gir labbs
kalpoht buhß teitan buhß mums Deewa Pahtarus D§eeßmas
tu O Zillwähx Pahtarus §kaiti buhß töw alla§ch arrid§an
to nhe pa=nahktu Bett buhß winjam Pahtarus §kaitiet
Da§§ch dohma eß nhe mahku dauds Pahtarus kaß §inna
Pahtarus mahzidameeß unnd d§eedadams Deewam pateickdams
eet arrid§an Ba§niza` mahk krahßnus Pahtarus ja wings eet irr
unnd jeb§che tu brie§cham Pahtarus §kaiti Ba§niza nahz
Pahtarus wedd tohß lied§e py Deewa Ghalldu tad Deews töw
wätz Pahtarus Deewa=D§eeßmas unnd Wahrdu mahzahß
mahki tu Pahtarus mahki tu to Ghräko=śuhd§e§chanu
und Pahtarus §kaitu
ścheitan und e§śeeta nomohda ar mann §kaitaita Pahtarus ka juhß eek§chan Kahrdena§chanas nhe
§kaitaita Pahtarus ka juhß eek§chan Kahrdena§chanas
29 Kad kas Pahtarus §kaita vnd attkall lahd ka buhs to Kungam
to raddiyis gir vnd Pahtarus §kaita preek§chan to Auxtaku

 

 

1

 

 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015