Konkordances rezultāts

 

Vārdformas šablons: nhewe§śelibu
Avots: LVVV
Statistika: vārdformas - 1, vārdlietojumi -

peepeh§chu nhewe§śelibu Par nicknu Auku vnnd leelu Wähtru
peezee§t labb vnd ļaun We§śelibu vnd Nhewe§śelibu Baggatibu
peezee§t labb vnd ļaun We§śelibu vnd Nhewe§śelibu Baggatibu
Par Nhewe§śelibu und par dahrgu Laiku
Ghräkus und d§eedena tawu leelu Nhewe§śelibu Taß
Dohdeeß nu ar Meeru M D kattram taggad ar Nhewe§śelibu Śahpehm und ghau§chu śährghu ick Stundas jakaujah
und kamähr d§iewodami ar Truhkumu jeb zittu Nhewe§śelibu wa§ateeß ja pirrms Laiku Semmeh lie§t buhß Tadehļ
śacka Patteeß Wings taß Kungs JE§us ne§śe muh§śu Nhewe§śelibu und jehmehß us śöw muh§śas Śahpes bett
Vnd d§eedena tawu leelu Nhewe§śelibu Taß attpe§ti tawu nabbaghu D§iewibu
muh§śo Nhewe§śelibu und kŗahwe us śöw muh§śas Śahpes
laiku Par Mehri und peepeh§chu nhewe§śelibu Par
Vnd d§eedena tawu leelu Nhewe§śelibu Taß attpe§ti tawu nabbaghu D§iewibu
jeb tawus Bährnus jeb tawu Śaim ar Nhewe§śelibu jeb ar zittu
Vnd d§eedina tawu leelu Nhewe§śelibu Bett ja to nomanni und reds ka Deews pehtz śawu §
Vnd d§eedina tawu leelu Nhewe§śelibu
by Wings ścho Nhewe§śelibu und Śärrghu dabbujeeß unnd
kad Deews jums Nhewe§śelibu jeb zittu kadu Nhelaim peeśuhta
teem Nhewe§śelibu peeśuhta Śchimm Tähwam §chehligha
teeß śacka taß Proweetz E§aias Wings ne§śe muh§śo Nhewe§śelibu und krahwe us śöw muh§śas Śahpes Tick
Da§śch räd§ädams ka zitz kahdu Nhelaim zeeśch ar Nhewe§śelibu jeb ar zittu Leetu tudeļļ wings pa§uhdena to ohtr
No da§chadu Nhewe§śelibu vnnd
Me§§ias JE§us Chri§tus gir muh§śu Nhewe§śelibu ne§śis
Par Nhewe§śelibu vnd par dargu Laiku
peedewis tawus Ghräkus vnd d§eedina tawu leelu Nhewe§śelibu Tas atpe§ti tawu nabbagu d§iewibu Jämm töw §awa`
wi§śu ļaunu vnd to nicknu Śährgu vnd Nhewe§śelibu Nhe leetz mums ißbietees par teems Schau§§chaleem

 

 

1

 

 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015