Konkordances rezultāts

 

Vārdformas šablons: nhewe§śelibas
Avots: LVVV
Statistika: vārdformas - 1, vārdlietojumi -

Stahw tawa` Namma` M D ta Vhdens=Kruh§e tahß Nhewe§śelibas und tu §chälojeeß Mann nhe gir We§śelibas ka da§c
wings tam pa=lied§ehß no wi§śas winja Nhewe§śelibas Nahzeeta śchurr juhß Śaime und mahzaiteeß ka jums
no wi§śas Nhewe§śelibas py Mee§śas und Dweh§śeles palied§eht
ghallam E§śi tu Nabbags und pills Nhewe§śelibas ka Lazarus
teh buhß tam nomirrt Pills Śahpes und Nhewe§śelibas by Wings śacka E§aias peekta`=deßmita` tre§§cha`
i§tus JE§us tohß paklau§śija Jeb§che tu no leelas Nhewe§śelibas nhe §peh nhe weenu Wahrdiņu runnaht nhe ba§chijee
und no śawas leelas Nhelaimes Nhewe§śelibas und Nabbad§ibas
tam no wi§śas śawas Nhewe§śelibas
nhe warreja no to Gharru tahß Nhewe§śelibas nomahkta us=lukoht
Nhewe§śelibas tad ghribbam mehß śatziet Wings nhe mieļo
to Śackni wi§śenadas Nhelaimes und Nhewe§śelibas ißrau ai§to
We§śeliba beß Nhewe§śelibas D§iewiba beß Mirr§chanas und
Nhewe§śelibas wings kļua tahds Neex ka irr Atzis preek§ch
turrähtz ka zittz nheweens pills Śahpes unnd Nhewe§śelibas
Gharreem unnd Nhewe§śelibas tahß Śeewas attkal

 

 

1

 

 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015