Konkordances rezultāts

 

Vārdformas šablons: nhebehdneeki
Avots: LVVV
Statistika: vārdformas - 1, vārdlietojumi -

11 Vgguns Dußmiba` laid tohs aprieth kattri tahdi Nhebehdneeki gir vnd kattri taweems Ļaudeems bähdas darra laid
Eeśakums Mahziteeß tee Nhebehdneeki nhe
mehdiet vnd tee Nhebehdneeki to Mahzibu
Galilea noticka gir weens pullx Ļau§cho nhebehdneeki Poh§titayi śapullzeyu§§chees vnd vs Jeru§alem nah
gir eek§chan tahß Pills dauds śapullzeyu§§chees nhebehdneeki nickni Ļaudis no Galileero Semmes iß=d§ieti vnd b
und Nhebehdneeki und nokriet no Deewu Turprettie attkal
tu tick lähte und tieśche nhe ghräkoh§śi ka tee Nhebehdneeki
Ghallu d§ännahß dauds Nhebehdneeki und Śmehjeji radie§śeeß
Wi§śi juhß beßdeewighi und nhebehdneeki kattri juhß śawohß
Kaß noticka Winjam zauru Nackti kad tee Nhebehdneeki winju ar Duhrehm śitta ka winja Atztinjas tick §i

 

 

1

 

 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015