Konkordances rezultāts

 

Vārdformas šablons: negohdu
Avots: LVVV
Statistika: vārdformas - 1, vārdlietojumi -

Jeb neds patta Dabba juhs mahza ka tam Wihram par Negohdu nahk ka tas gaŗŗus Mattus turr
Zaur Gohdu un Negohdu zaur niknu Ślawu un labbu Ślawu itt ka` Wiltneeki
To śakku es pehz Negohdu itt ka buhtum mehs wahji tappuśchi bet kuŗŗa^ Lee
ka un Mahla Rihki un zitti par Gohdu bet zitti par Negohdu
Bet juhs eśśat teem Nabbageem Negohdu darrijuśchi neģģi tee Baggati juhs uswarr un welk
Mauka kas zaur Negohdu gŗuhta tappuśi preekśch śawas
par Negohdu tappuśchi
Negohdu eegribbetees in paśargi man

 

 

1

 

 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015