Konkordances rezultāts

 

Vārdformas šablons: negohdigas
Avots: LVVV
Statistika: vārdformas - 1, vārdlietojumi -

Ne Wihna=Plihtneekam ne Rehjejam ne negohdigas Pelniśchanas D§innejam bet lehniga` ne Kawejam ne
ne irr trinnite Mehle ne Wihna=Plihtneekeem ne us negohdigas Pelniśchanas D§innejeem
am ne duśmigam ne Wihna=Plihtneekam ne Rehjejam ne negohdigas Pelniśchanas D§innejam
mus wiśśai pahrgree§ch un mahza kas ne peeklahjahs negohdigas Pelniśchanas dehļ
un usraugajt ne pee§pee§ti bet ar labbu Prahtu ne negohdigas Pelniśchanas dehļ bet no Śirdsdibben
ihd§inata un nogree§ta tohp Tad buhs teem śchahdas negohdigas Ļaundarritajas ar Nahwes=un Ugguns=Śohdibu

 

 

1

 

 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015