Konkordances rezultāts

 

Vārdformas šablons: neggi
Avots: LVVV
Statistika: vārdformas - 1, vārdlietojumi -

n mihlośeet kas juhs mihlo kahda Alga jums nahkahs Neggi arrid§an tee Muitneeki ta` patt darra
ai śweizinaśeet ko darrait juhs wairak ne ka zitti Neggi arri tee Muitneeki ta` patt darra
Neggi diwi Swirbuļi tohp pirkti pahr weenu Śchķillinģi
Un wiņśch śazzija us teem Neggi juhs eśśaht laśśijśchi ko Dawids irr darrijis kad
Un wiśśi Ļaudis istruhzinajahs un śazzija Neggi śchis irr Dawida Dehls
Neggi śchis irr tha Remmeśa Dehls Neggi wiņņa Mahte toh
Neggi śchis irr tha Remmeśa Dehls Neggi wiņņa Mahte tohp śaukta Maria un wiņņa Brahļi Jeh
gahje pee Pehteri kas to Metteklu ņehme un śazzija Neggi juhśo Mahzitais Metteklu nodohd
Neggi peez Swirbuļi tohp pirkti pahr diwi Ahrtaweem un
Neggi juhs atgahdajeetees ka es wehl pee jums buhdams t
weena Aws irr un kad ta Śwehdeena^s Bedre^ eekriht neggi tas to śatwers un iswilks ahra

 

 

1

 

 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015