Konkordances rezultāts

 

Vārdformas šablons: negg
Avots: LVVV
Statistika: vārdformas - 1, vārdlietojumi -

E Negg tam Waina
G Negg warrätu
Vnd tu biji arrid§an ar to JE§u no Galilea Negg e§śi tu arrid§an weens no tha Zillwäka Mahzekļeem
Tad śatzija tee us winju Negg e§śi tu weens
by Negg eß töw red§eju Dahr§a` py winju
Vnd tu biji arrid§an ar to JE§u no Galilea Negg e§śi tu arrid§an weens no ścha Zillwäka Mahzekļee
śatzija śchee us winju Negg e§śi tu weens no winja
tha kam Pehteris Au§śi nozirrtis by Negg eß töw red§eju Dahr§a` py winju Tad taß ee=śahkah
eeśahk §tipprake ar winju runnaht Negg e§śi tu arrid§an
nhe §tahw nhe palleek preek§ch winju Negg Wings patz
E Paluko negg taß
Luhko negg gir Rud§o=pälawas
klau§śa tee tawi Śullaiņi ko tu ar teem §chkeeteeß negg tu labbu
patz negg wiß ko tee wätzi Tähwi und Proweeteß papreek§che
karrinahtz iß=eet Preek§cha=Namma` ap§kattidams negg Wings warratu śläppäne nohśt=kļuht teitan Preek§c
nozirrtis taß śacka Ko leed§ees dauds negg eß töw Dahr§a`
VIII NEgg brähtz ta Sinna§channa vnnd ta
gir Negg gir Deews ścho Semm śohdijis ar barghu{darghu} La
Skohla` laid mazahß Negg taß töw Ghohds buhtu tawu
Plieteneex Negg wings to Kunghu JE§um no jaunu attkal py
red§i ka töw klahjahß Negg Wings kaß buŗŗ kaß §ohg kaß
ap=ślicktu kam Waina Negg tawa Töw nhe by Deewu
nhe att=§tahjahß Negg taß ļauns Wälls tad tahdam Zillwäkam
Śunni§cham kahdu Kummoh§śu Negg tad Deewam §chehlighaka
Wahrdu d§iewotu Negg da§śch no Ba§nizas iß=eedams
zitti brienojahß par tahdu leetu und śatzija Negg gir śchiß
ghribbu jums attweegloht Negg gir ta brienuma Leeta kad taß Kungs JE§us Chri§tu
ätu tick śläppäne turrehteeß ka es to nhe räd§ätu Negg es taß äßmu kaß Debbeß unnd Seemm ißpillda
darrie§śi Negg tu nu Manns Draugs nomanni ka
ścheitan runna Negg tad nu weens Zillwähx gir weena waja
buhtu tad tu arrid§an tohß iß=mannijis Negg tam Baggatam
ļohte Deewa Schäla§tiba waijagha ka Deedelneekam Negg tu Wätzais arrid§an ghribbi py Deewu nahkt ka irr
weenu Stehrbeli no Śwahrkeems nopleh§śe Negg buhtu
no Śirrds dibben pee=luhkt Negg jums da§chadas leetas py
Śacki mann ko warr Bährns nopellniet Negg tam Bährnam jaw wi§śa Tähwa=unnd Mahtes Mannta pe
Ba§nizas Kungs Ba§niza` mahza Bett o^ tu Jegkis Negg śacka Salomo katters dauds ghuddrahx by nheka tu
20 Negg eß töw to da§chade äßmu preek§cha
28 Negg turr kurr vs Wienu mahzahß
buht tahß Pa§śaules Pe§titajam kaß §inna negg Herodes to
Kallpi py to Namma=Tähwu und śatzija Kungs negg e§śi tu labbu Śähklu us tawu Tierumu śehjis
py to Namma Tähwu und śatzija Kungs negg e§śi tu
kaß §inna negg töw arri ghann śuhre buhß tadehļ darrboteeß
taß töw arrid§an warr notickt Vnnd kaß §inna negg tu
Śeewas negg Deews winju tha śohdija ka Wings patz noduhrehß
Dohma nu Manns Bährns Dews gir töw raddijis negg tad Deews śawu Raddibu usturrehß Tu e§śi JE§u
enums ka śawu Muh§chu nhe gir d§irrdähtz Kaß §inna negg §chiß buhtu Dawida Dähls taß Me§śias bijis no kat
No kam buhß Jauneems Ļaudeems Pahtarus mahziteeß negg no teems Wätzakeems Schkeet tu ka Deews töwis
To d§irrdädams aran Deewa Wahrdu negg by tad töw
Nheapghree§teem negg taß Kungs kolabb zaur mums
Acklis Acklam Czeļļu rahdiet Negg kriet tee abbidiwi

 

 

1

 

 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015