Konkordances rezultāts

 

Vārdformas šablons: negauśibu
Avots: LVVV
Statistika: vārdformas - 1, vārdlietojumi -

kuŗŗu no teem ko es pee jums śuhtijis eśmu juhs ar Negauśibu peekrahpis
is un to Brahli lihd§ śuhtijis Jrrag Titus juhs ar Negauśibu nokrahpis neģģi eśśam mehs weenada^ Garra^ §taiga
ai pee Pa§trahdaśchanas wiśśadas Neśchķih§tibas ar Negauśibu
bu neśchķih§tu Buhśchanu ļaunu Eekahrośchanu un to Negauśibu kas irr Elka=Deewo Kalpośchana
Ka ne weens pahri darra un śawu Brahli ar Negauśibu nokrahpj kahda^ Darba^ Jo tas Kungs irr weens Atr
Un zaur Negauśibu ar ispuśchkoteem Wahrdeem tee pee jums darriśees
2 Ja mehs to eśśim ņehmuśchi Ar Kahribu in Negauśibu Zaur to
no mums wiśśas Śirds=Śahpes Weltu Gahdaśchanu in Negauśibu In kas wehl wairak kaweht warr Pee labbas weeglas
to Negauśibu eenihd tas d§ihwohs ilgi

 

 

1

 

 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015