Konkordances rezultāts

 

Vārdformas šablons: negauśibas
Avots: LVVV
Statistika: vārdformas - 1, vārdlietojumi -

no Eekśch puśśes irr tee pilni ar Laupiśchanas un Negauśibas
śazzija uhs teem Peeraugajt un śargajtees no tahs Negauśibas jo ne weens Zilweks no ta d§ihwo ka tam daud§ Man
epilditus ar wiśśas Netaiśnibas Mauzibas Blehdibas Negauśibas Niknumu pilnus Nihdeśchanas Ślepkawibas Bahrśchan
chi itt ka` juhs §innat neds ar kahdu Eemeślu tahs Negauśibas Deews irr Leezineeks pahr to
Dwehśeles turredami weenu eeraddinatu Śirdi eekśch Negauśibas nolahdeti Behrni
Lai juhśu Buhśchana irr bes Negauśibas eśśeet ar Meeru ar to kas pee Rohkas irr Jo wiņśc
in Negauśibas dehļ nahk
in no Negauśibas tam ne padohdahs

 

 

1

 

 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015