Konkordances rezultāts

 

Vārdformas šablons: negantu
Avots: LVVV
Statistika: vārdformas - 1, vārdlietojumi -

ineeku Bet man irr Deews rahdijis ne weenu Zilweku negantu jeb neśchķih§tu dehweht
Debbeśi ko Deews irr śchķih§tijis tew ne buhs par negantu turreht
aiśnu Lattu kas zaur to Neśchķih§tu Buhśchanu ścho negantu Zilweku apgruhtinahts bija irr israhwis
adami śargajeetees ka juhs zaur to Peewilśchanu to negantu Zilweku nowe§ti no śawa Stipruma ne iskrihtat
is§tahw Par mann negantu Grehzneek' To gŗuhtu ruhktu Nahw
daud§ negantu Leetu padarr
tohs Ļaudis atgree§t in to negantu
wiņśch par negantu

 

 

1

 

 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015