Konkordances rezultāts

 

Vārdformas šablons: needru
Avots: LVVV
Statistika: vārdformas - 1, vārdlietojumi -

hjuhśchi Tukśneśśi^ red§eht Gribbejaht juhs kahdu Needru red§eht ko Wehj§ch śchurp in turp śchauba Jeb ko
Kas §cho war uhsturreht ka ar tahs Mai§es Needru
sgahjuśchi Tukśneśi^ red§eht gribbejaht juhs kahdu Needru red§eht ko Wehjśch śchurp un turp śchauba
To eeluh§uśchu Needru wiņśch ne śalau§ihs un to kwehpaiņu Dakti wiņśch
Un tee §pļahwe wiņņam Azzi^s ņehme to Needru un śitte wiņņa Galwu
wammi un pildija to ar Ettiķi un likke to us weenu Needru un d§irdinaja to
Un śitte wiņņa Galwu ar Needru un apśpļaudija wiņņau un lohzija Zeļļus un peeluh
ildija weenu Śwammi ar Ettiķi u` likke to us weenu Needru un d§irdinaja to śazzidams Gaidi luhkośim arrrig
ko eśśat juhs isgahjuśchi Tukśneśi^ śkattitees waj Needru ko tas Wehjśch śchauba
rśch ka` plats un wiņśch mehroja to Pilsśatu ar to Needru pee diwpadeśmits tuhk§toścheem Bir§umeem wiņņas G
hla zaur to Mutt tha Proweeta E§aiæ to śadau§ietu Needru nhe ghribbohtz Wings wi§chkim śalau§iet
kahdu Needru red§eht kattru Weh§ch §churp unnd
a Titziba wahja titzi tu ka taß Kungs to śadau§itu Needru nhe ghribb śalau§iet unnd to quälośchu Dackti nhe
Schim dohd tee Needru labba` Rohka` dohmadami
winjam Atzieß us=§pļaudidami rauj winjam to Needru no Rohkas śitt ar to winja Ghallwu tudeļļ zeļļohß
darriet śitt Winjam ar Duhrehm Waigha` ar Needru par
weenu Needru unnd turreja Winjam to py Muttes
to ar ruhktu J§op usbah§is us Needru turr to winjam py Muttes
winjam weenu Needru eek§chan labbahß Rohkas
jehme to Needru und śitta ar to winja Ghallwu
to vs Ghallwas vnd dehwe winjam weenu Needru eek§chan labbahß Rohkas vnd lohziya tohß czeļļus
jehme to Needru vnd śitta ar to winja Ghallwu vnd
duhre to vs weenu Needru vnd turreya winjam to py
Tuxne§śi red§eht Gribbeyeeta juhß kahdu Needru red§eht kattru Weh§ch §churp vnd turp §chauba Jeb

 

 

1

 

 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015