Konkordances rezultāts

 

Vārdformas šablons: nederrigi
Avots: LVVV
Statistika: vārdformas - 1, vārdlietojumi -

JE§us Kri§tus eekśch jums irr juhs jaśchu ne eśśat nederrigi
§tahw tai Pateeśibai Zilweki no Prahta pahrpree§ti nederrigi pee Tizzibas Leetahm
nti buhdami un neklauśigi un pee wiśśa labba Darba nederrigi

 

 

1

 

 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015