Konkordances rezultāts

 

Vārdformas šablons: neddeļas
Avots: LVVV
Statistika: vārdformas - 1, vārdlietojumi -

Bet Śwehdeenas Wakkara^ kas pirms Neddeļas Rihta^ śahk nahze Maria Maddaļa un ta ohtra Maria
Un pirma^ Neddeļas Deena^ ļohti agri Śaulei lezzoht nahze tahs pee K
UN pirma^ Neddeļas Deena^ nahze Mahria Maddaļa Rita Agruma^ kad tas
KAd tas nu tanni^ Deena^ Wakkars bija pirma^ Neddeļas Deena^ un tahs Durwis aisślehgtas bij kur tee Mah
Bet pirma^ Neddeļas Deena^ kad tee Mahzekļi bij śanahkuśchi to Mai§i
Jkkatra Neddeļas pirmdeena^ buhs ikweenam no jums pee śew paśchu k
Wings tudeļļ śe§śchas Neddeļas wätz no Ba§nizas pahrnahzis
pa§śchu Behrninju JE§um Bährnu śe§śchas Neddeļas wätzu
JE§us śe§śchas Neddeļas wätz no śawas Mahtes Ba§niza`
Ba§niza` eek§chan Jeru§alem śe§śchas Neddeļas pehtz to
peed§iewo eeśahk §kaitiet Deenas Neddeļas Mehnes
Neddeļas mann jaw ta Nhelaime ja=räds ock ka gharr§ch Laix
gir nhe diwipadeßmitt Deenas nhe diwipadeßmitt Neddeļas
ih§täne §inna Wings ickle §kaita wi§śas juh§śas Neddeļas wi§śas
Śeśchas neddeļas gaspaśa

 

 

1

 

 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015