Konkordances rezultāts

 

Vārdformas šablons: nebehdneeki
Avots: LVVV
Statistika: vārdformas - 1, vārdlietojumi -

Nodeweji Nebehdneeki Uspuh§ti kas wairak tahs Kahribas ka Deewu mihle
Jo tur irr arrid§an daud§ Nebehdneeki kas weltigas Leetas runna un kas to Prahtu peewiļ
kas tahdi Nebehdneeki irr in kas taweem
atpe§tihs bet tee Nebehdneeki
Nebehdneeki dohma tikkai us śawu
Nebehdneeki ne behda pehz Gudribas
in tee Nebehdneeki to
Deewajas Mahzibas Nebehdneeki in no Grehkeem ne at§tahjahs

 

 

1

 

 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015