Konkordances rezultāts

 

Vārdformas šablons: neba
Avots: LVVV
Statistika: vārdformas - 1, vārdlietojumi -

Jeba Neba Tas=ba Taba
eeweeta^hs neba wiņņas tik waiśligas
Bet Pehteris śazzija Neba Kungs Jo es ne kad eśmu ehdis wiśśu kas aisleegts
Jrr tad man tas kas labbs irr weena Nahwe tappis Neba bet tee Grehki ka tee rahditohs ittin ka tee Greh
Ko tad mehs nu śakkam Jrrag Netaiśniba pee Deewa Neba
Jrr tee tapehz peedau§ijuśchees ka teem kri§t bij Neba bet zaur wiņņo Kriśchanu irr teem Pagaņeem ta Pe§
rehzineeki atra§ti irr tad Kri§tus to Grehko Kalps Neba
d nu ta Bauśliba pretti tahm Deewa Apśohliśchanahm Neba Jo ja weena Bauśliba dohta buhtu kas §peh§iga buh
17 Wi§§notaļ darrijs neba gan
in dsirdeis to es warru runnaht neba es no Mehle nokasśischu
drihs eeweeta^s neba wiņņas tik
jeba Neba Tas ba

 

 

1

 

 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015