Konkordances rezultāts

 

Vārdformas šablons: neģģi
Avots: LVVV
Statistika: vārdformas - 1, vārdlietojumi -

ka ta appakśch Puhru tohp likta jeb appakśch Galdu Neģģi tapehz ka ta us Lukturi tohp uslikta
Neģģi wiņśch tas Amatneeks Marias Dehls un Jehkaba un J
Un mahzija śazzidams us teem Neģģi rak§tihts §tahw Mans Nams taps weens Luhgśchanas
Un JE§us atbildeja un śazzija us teem Neģģi juhs tapehz allojaht ka juhs ne prohtaht tohs Rak
Neģģi wiņśch tam ta` śazzihs Pataiśi kas man us Wakkaru
Neģģi juhs śakkat wehl irr tśchetras Mehneśis tad nahks
Un śazzija Neģģi śchis irr JE§us Jah§epa Dehls ka Tehwu un Mahti m
Neģģi Mo§us jums irr to Bauślibu dewis un ne weens no j
Tad śazzija zitti no teem Jeru§alemiteŗeem Neģģi śchis irr tas ko tee mekle nokaut
Neģģi tas Rak§ts irr śazzijis ka no Dahwida Zilts un no
pirmak bij red§ejśchi ka wiņśch aklis bija śazzija Neģģi śchis irr tas kas tur śehdeja un deedeleja
JE§us atbildeja teem Neģģi ir juhśu Bauśliba^ rak§tihts Es eśmu śazzijis juh
JE§us atbildeja Neģģi irr diwi padeśmits Stundas par Deenu ja kas Gaiśm
JE§us śazzija uhs to Neģģi es tew eśmu śazzijis ja tu tizześi tad tu red§eśi
a ta Kalpone kas Durwju=Śargataja bija uhs Pehteri Neģģi tu arri eśśi weens no śchi Zilweka Mahzekļeems Ta
Neģģi tas taws buhdams taws warreja palikt ir pahrdohts
Śazzidams Neģģi mehs pawehledami eśśam pawehlejuśchi eekśch to Wa
Neģģi manna Rohka irr ścho wiśśu darrijuśi
tee wiśśi kas to d§irdeja isśabijajahs un śazzija Neģģi śchis irr tas Poh§titais to kas Jeru§aleme^ ścho
uśchi wedde to us to aug§tu Teeśas=weetu śazzidami Neģģi mehs warram §innaht kuŗŗa irr ta jauna Mahziba ka
Jeb irrag Deews ween to Juddu Deews Neģģi arrid§an to Pagaņu teeścham irr to Pagaņu
Neģģi tee wiśśi irr kalpigi Garri kas us to Kalpośchanu
em tad irr wiņśch ap§kaitees tśchetrdeśmits Gaddus Neģģi pahr teem kas irr apgrehkojuśchees kuŗŗu Meeśas p
Neģģi juhs pee śew paścheem eśśat nekahdu Starpibu darr
Neģģi tee paśchi §aimo to labbu Wahrdu kas pahr jums ir
Bet neģģi juhs to Augścham Zelśchanas tho Mirruścho eśśaht
s śchķitte un wiśśi śawa^ Prahta^ no Jahņa dohmaja neģģi tas eśśohts Kri§tus
Juhs Besprahtigi neģģi tas kas to Ahra=puśśi irr darrijis irr arrid§an t
eja tam tas Kungs un śazzija Tu Leekuli Blehdneeks neģģi ikkatrs juhśu §tarpa^ atraiśa Wehrśi jeb Eh§eli Ś
ns red§i pee a§toņ=padeśmits Gaddeem śai§tijis irr neģģi peeklahtohs wiņņu atraiśiht no śchis Śaites Śwehd
h Ķehniņśch Kaŗŗa^ eedams kautees ar zittu Ķehniņu neģģi tas apśeh§chahs pirmahk un apdohmajahs arrig tas
ilweku kas mann wiśśu ko es darrijuśi irr śazzijis neģģi śchis irr tas Kri§tus
ees wiśśi brihnejahs un śazzija us ween ohtru Red§ neģģi irr wiśśi śchee kas runna Galileeŗi
n wiśśas Blehdibas tu Eenaidneeks wiśśas Taiśnibas neģģi tu mittesees nowehr§t tohs ih§tenus Zeļļus ta Kun
Ja nu ta Preekśch=Ahda tahs Bauślibas Teeśu turr neģģi wiņņa Preekśch=Ahda par Apgrai§iśchanu taps turre
a=Mahzitais Kur irr śchahs Paśaules Pahr=Mekletais neģģi Deews to Guddribu śchahs Paśaules irr par ņeķķibu
Jo tas peenahk man tohs kas ahra irr śohdiht neģģi jums peenahk tohs kas eekścha^ irr śohdiht
Es śakku jums to par Kaunu neģģi tad irr juhśo §tarpa^ guddris neds weens kas warr
hana irr red§ Elka=Deewo=Namma^ pee Galda śeh§cham neģģi wiņņa §innama Śirds kas wahja irr taps us§kubbina
Runnaju es to pa zilwezigam Prahtam jeb neģģi arrid§an ta Bauśliba to paśchu śakka
tahs Pateizibas ko mehs ar Pateikśchanu śwehtijam neģģi tas irr weena Śaweenośchana ar to Aśśini Kri§tus
hana ar to Aśśini Kri§tus ta Mai§e ko muhs lau§am neģģi ta irr weena Śaweenośchana ar tahs Meeśas Kri§tus
Peeluhkojeet J§raeļu pehz tahs Meeśas neģģi teem kas tohs Uppuŗus ehd irr Beedriba ar to Alta
Jo neģģi jums Nammi irr kur juhs eh§t un d§ert warrat jeb
§ śuhtijis Jrrag Titus juhs ar Negauśibu nokrahpis neģģi eśśam mehs weenada^ Garra^ §taigajuśchi neģģi eek
pis neģģi eśśam mehs weenada^ Garra^ §taigajuśchi neģģi eekśch weenadahm Pehdahm
zitajeem bijuśchi un mehs tohs eśśam kaunejuśchees neģģi mehs daud§ wairak tam Tehwam to Garru paklauśigi
Klauśajt manni mihļi Brahļi neģģi Deews irr isred§ejis tohs Nabbagus śchahs Paśaule
Bet juhs eśśat teem Nabbageem Negohdu darrijuśchi neģģi tee Baggati juhs uswarr un welk juhs preekśch Śoh
NO kurrenes nahk Kaŗŗi un Kauśchanas juhśu §tarpa^ neģģi no turrenes prohti no juhśahm Kahribahm kas juhśu

 

 

1

 

 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015