Konkordances rezultāts

 

Vārdformas šablons: neģģ
Avots: LVVV
Statistika: vārdformas - 1, vārdlietojumi -

NEģģ es eśmu weens Apu§tuls neģģ es eśmu śwabbads neģģ
Tad atbildeja teem JE§us Neģģ es eśmu juhs diwipadeśmitus isred§ejis un weens n
Neģģ eśśi tu tas Egipteris kas preekśch śchahm Deenahm
ris §ahweja un śildijahs Tad śazzija tee uhs wiņņu neģģ eśśi tu arri weens no wiņņa Mahzekļeem tas leed§e
a=Wihrs ta kam Pehteris to labba Auśi nozirtis bij neģģ es tew red§eju Dahr§a^ pee wiņņa
Bet es śakku neģģ irr tee to d§irdejśchi Ja pateeśi wiņņo Skannums
Bet es śakku neģģ irr J§rae~l to śaprattis Mo§us tas pirmajs śakka
tarpa^ irr Eenaidiba un Bahrśchana un Śchķelśchana neģģ eśśat juhs meeśigi un §taigajat pa zilwezigam Pra
s śakka es eśmu Pahwiļa un weens ohtrs es Apollowa neģģ eśśat juhs meeśigi
NEģģ es eśmu weens Apu§tuls neģģ es eśmu śwabbads neģģ` es eśmu Kri§tu muhśo Kungu

 

 

1

 

 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015