Konkordances rezultāts

 

Vārdformas šablons: neģģ`
Avots: LVVV
Statistika: vārdformas - 1, vārdlietojumi -

JE§us śazzija us teem Neģģ` eśśaht juhs jebkad Deewa Rak§to^s laśśijśchi Tas
Neģģ` eśśaht juhs arrid§am ścho Rak§tu laśśijśchi Tas A
Bet no teem Miŗŗoņeem ka tee taps us mohdinati neģģ` eśśaht juhs laśśijuśchi eekśch to Grahmatu Mo§us
NEģģ es eśmu weens Apu§tuls neģģ es eśmu śwabbads neģģ` es eśmu Kri§tu muhśo Kungu red§ejs neģģ` eśśat ju
śwabbads neģģ` es eśmu Kri§tu muhśo Kungu red§ejs neģģ` eśśat juhs mans Darbs eekśch ta Kunga
mann kas juhs appakśch tahs Bauślibas gribbat buht neģģ` eśśat juhs to Bauślibu d§irdejśchi

 

 

1

 

 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015