Konkordances rezultāts

 

Vārdformas šablons: naudu
Avots: LVVV
Statistika: vārdformas - 1, vārdlietojumi -

Naudu
Prahtz vs Naudu
Drehbes jeb Naudu
Naudu pirrkt
8 Töw nhe buhß Naudu neds Manntu §ackt
§tahw Tee nhe maxa ar Naudu To Krahßnumu kattra
Naudu Kattra mann dries warrätu nogree§t No
Gohdu Mannt' in Naudu d§enn
Pardots par ļaunu Naudu No Juda śawu Mahzehkli
by ka pawählähts Winņs wi§śus Pretzeneekus und Naudu Maineneekus Ar Pataghu śißdams ißd§inna
D§ärramu Naudu pary parr
kļuh§t vnd runna tick rahme ta Tuwaka Naudu gribbädams
8 Bett ja wings nhe ee=§peh tad wings ohtram to Naudu ißwiļļ
13 Labpraht pammett tawu Naudu tawa brahļa vnd Tuwaka
3 Tas gir baggahtz kas §trahda vnd krau§ta Naudu vnd mittehyahs
5 Kas Naudu myļo tas nhe palleek beß Ghräkeems vnd kas
to Naudu meckleh
weenu Czillwäku nei Naudu nei arid§an Kurrpi jehmis by vnd nhe
No Naudu Nauda
darriet Naudu vsjembt
Naudu vsjembt Naudu miet
Nauda winsch naudu lehti ne isdohd
palaischu par lehtu naudu ka
dohd töw to Tieruma Naudu 27 Töw gir ghann Ka§apeens tawai
warr ne ar Naudu nomakśaht
Naudu gribbedams
wiņ§ch ohtram to Naudu no§aude tad
paśchu Naudu irr nopirzis
13 Pametti labpraht tawu Naudu
krahj Naudu in nomittejahs in no
5 Kas to Naudu mihļi turr tas
Wainas atra§ts tohp in to Naudu
nei Naudu nei arrid§an Kurpu
kaŗŗa eet leelu Naudu gaudams
ahsjemt Naudu Atjemt Eeņemt
Tapehtz nhe apraudi manns Draux to Naudu ko
tad mums §chähl buhtu to Naudu par §cho Ghramatu
dohd tew to Semmes Naudu
Rahdajt man śchur to Nomas Naudu Un tee parahdija tam weenu Śudraba Graśśi
ogahje un eerakke to Semme^ un apślehpe śawa Kunga Naudu
Tad bij tew mannu Naudu teem Mihjajeem doht tad es pahrgahjis ar Augļeem
Un wiņņi to Naudu ņehmuśchi darrija ka tee bij ismahziti Un śchi Wa
s Deewa=Śchķir§tam pretti un luhkoja ka tee Ļaudis Naudu mette Deewa=Śchķir§ta^ un daud§ Baggati eemette d
Un tee to d§irdejśchi preezajahs un śohlija tam Naudu doht Un tas mekleja ka tas wiņņu isdewiga^ Laika^
a us Zeļļu neds Si§lu neds Kullitu neds Mai§i neds Naudu un ne weenam no jums buhs diwi Śwahrkus turreht
ohs Kalpus śewis preekścha^ aizinaht kam wiņśch to Naudu dewis bij ka tas §innatu ko ikkatrs prezzedams bi
labbi Awis ka ir Wehrśchus un iskaiśija to Mihjaju Naudu un apgah§e tohs Galdus
m bij weens Tihrums to pahrdewe wiņśch un neśśe to Naudu un likke to pee to Apu§tuļu Kahjahm
nu tas Śwehts Gars dohts tappe dahwaja wiņśch teem Naudu
uddinahts tapehz ka tu dohma to Deewa Dahwanu zaur Naudu dabbuht

 

 

1 2

 

 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015