Konkordances rezultāts

 

Vārdformas šablons: naudas
Avots: LVVV
Statistika: vārdformas - 1, vārdlietojumi -

rupja Nauda Naudas ghabbals
nhe ka dauds Naudas par Manntu kraht
tö wairs Naudas nhe gir Macka` us Addośchanu jajämm
śeeta nahzeeta śchurr py Vhdeni und juhß kattreem Naudas nhe gir nahzeeta śchurr pirrzeeteeß und ehdeeta
nahzeeta śchurr pirrzeeteeß beß Naudas und wellte
in kad tew wairs Naudas ne irr Makka^
6 Daud§ tohp Nelaime^ tahs Naudas
Gudribu kad juhs to bes Naudas
wairahk Naudas dabbuit warr Winjam buhß py Chri§ti Eenaidneekeem
Śirrdi us Naudas d§iedammeeß Buhß tah Mahzekļam
Mehteli kaß jauns buhdams dauds Naudas maxajis bett nu
pawehle§chen ta ammate kunge naudas py
tahs lahdes naudas jempt beth aran §auwe
baßnietzas ordeninge jeb dewe kalpo§chen naudas
ordening naudas doth py v§turre§chen tho
eepirkammahs naudas bröhke vnd ohttre
oldermans nehbus no tahs naudas nenehke tehreht
py baßnitzas ordening naudas doth
py pflickting 9 mk baßnietzas naudas 6 mk py
naudas 6 mk py plichting 6 mk py mei§ter
pirrzetees Ghuddribu kad juhs beß Naudas to warraht dabbuit
jeem śapulzejuśchees turreja Runnahs un dewe daud§ Naudas teem Kaŗŗa=Wihreem
ka ka tikkai kahdu Speeķu ne Kullitu ne Mai§i neds Naudas Joh§ta^
Un tee tappa lihgśmi un śaderreja wiņņam Naudas doht
Jo Naudas Eekahrośchana irr weena Śakne wiśśa Ļauna pehz ka
taß ghann Naudas
Naudas doh§śi §cheitan
Naudas pra§śiet bett
R Nhe by Naudas
mannas naudas sinnaischi kahd zits
Tam tahs naudas suit
m Zilwehkam 80 Dalderus tas irr 40 Dalderus labbas Naudas tur klaht tam Wihriśchkam śe§chi rei§ zaur Rihk§t
Rahdiht wai buhtu wiņņi mannas Naudas sinnaischi kad zits Sagļis to nebuhtu
Zilwehkam 80 Dahlderus tas irr 40 Dahlderus labbas Naudas tur klaht tam Wihriśchkam śe§chi rei§ zaur Rihk§t
Tam tahs naudas śuit
Jauw mums Naudas ghann ißghaju§śi nhe gir Wings ścheit
śimbtus Markas Naudas zeek śuddrabo Śacktas zeek Willanes
Seekļeem ißtäckahß muh§śas Naudas py puß=tre§śchu Dahlderi
Mahrkas muh§śas Naudas buht Bett Wings §chkeet arr to
pirrzeeta beß Naudas und wellte tick lieds Peenu ka Wienu Nahzeeta

 

 

1

 

 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015