Konkordances rezultāts

 

Vārdformas šablons: nauda
Avots: LVVV
Statistika: vārdformas - 1, vārdlietojumi -

3 Jo daud§ irr ta Nauda śamaitajśi
Nauda ne irr ja=peezeeśch
26 Nauda in Manta darra drohśchu
Rohkas nauda jadohd ja grib atmiht
Seedeht Seedu nauda Seeds
3 Ai§to dauds gir ta Nauda śamaytayu§śi vnd lohka irr Koningo
3 Ka tu nhe kļu§śi Deedelneex vnd kad töw muh§cham Nauda nhe gir macka` vs addo§chanu jajäm gir
6 Dauds nahk Nhelaimeh ta Nauda dehļ vnd ißgai§t par to
26 Nauda vnd Mannta darra Droh§chu bett wi§śe wairahk ta
Nauda Rohka Gudribu pirkt
leela uppe Nauda winsch naudu lehti ne isdohd
Sohbu Nauda Kuhmu=Nauda
§lincka gir buß Nauda ja=vsdohd
16 Ko pallieds Jegkam ta Nauda Rohka`
tatt§che Nauda ja=pällna
Uppe Nauda winsch Nauda lehti ne isdohd
Nauda winsch Nauda lehti ne isdohd
wi§śa Nauda tomähr buhß tam nomirrth
2 Nauda Mannta nhe darries labb Mums nhe pallied§ehß
Mahjas Lauki Tihrumi Lohpi Nauda Manta gohdigs
tur klaht arrid§an zerreja ka tam no Pahwila taptu Nauda dohta ka tas wiņņu atlai§tu Tadehļ tas arrid§an d
Mui§cha Tierumi Lohpi Nauda Mannta
9 Nauda 10 Mannta 11 labbs laulahts
Drehbes Kurpes Ähkas Mui§cha Thierumi Lohpi Nauda Man~ta labs laulahtz Draux rahmi Bährni
kurr Nauda kurr Mai§e kaß nu buhß ja=darra
apdohma arrieg Nauda peetix arrieg taß §peh tahdas Drahnas
Jeb gir Śuddrabs Sälltz jeb Nauda Baggatiba und laizigha Mannta
Laid buht Śuddrabbs Sältz jeb arrid§an Nauda Baggatiba und laizigha Mannta
tu dauds ghräkojis red§i tad gir arrid§an tha Nauda ghruhta und
dahrghe attpirrckts und ta Nauda ko Chri§tus JE§us töwis
śchurr py Vhdeni und kattreems Nauda nhe gir nahzeeta
Jeb gir Śuddrabs Sältz jeb arrid§an Nauda Baggatiba und Laizigha Mannta
Nauda
Nauda
Nauda
Nauda vs
Śudrabs par pilnam Tatśchu jazeeśch Mohkas Wiņņa Nauda ne at§tahw
wiśśa Paśaule Śudrabs in Selts in wiśśa Nauda Tomehr buhs tam nomirt
rś śchihs Paśaules Jeb irr Śudrabs Selts jeb arri Nauda Baggatiba in laiziga Manta Tas §tahw tikkai ma§u
Jo tizzi man ta tew paleek Kad wiśśa Nauda tew' at§tahj
2 Nauda Manta ne darrihs neka` Ne palihd§ehs kahda Lepnib
kļuh§śi par Deedellneeku und kad töw wairs Nauda nhe
ta Nauda Bett ka śchiß Tähws śawas Meitas dehļ
laid töw nhe ruhp ta Nauda ko tu par winju ißdohd Skohla`
i gir ka ißklieduśchi Awis und pa§u§ta apruh§śäta Nauda meckleh tick illghe kamähr Wings tohß attrohd unn
No Naudu Nauda labba Nauda
labba Nauda ślimma Nauda
ślimma Nauda Waŗŗa Nauda
Waŗŗa Nauda śihka Nauda
śihka Nauda rupja Nauda

 

 

1

 

 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015