Konkordances rezultāts

 

Vārdformas šablons: naggeem
Avots: LVVV
Statistika: vārdformas - 1, vārdlietojumi -

Jn no ta Welna Naggeem Us dauds in da§cheem Lageem
No winņa Naggeem rautees
starp naggeem Śaschkihdi
Śchkihst isschkihst starp Naggeem Śaschkihdi
Dußmibas no Wälla Naggeem und Elles Mohkahm attpe§tiet
us Naggeem luhko ko wings darra und ka Wings d§iewo
und ar śaweem Naggeem weenu Wehrdinju nopellniju§śi
und Wälla Naggeem unnd usjämm Winju par Bährnu und
no Ghräkeem Deewa Dußmibas no Elles Wälla Naggeem und muh§chighas Pa§u§§chanas pe§tiet
und Wälla Śullaiņeem ar śaweem uggunigheem Naggeem Atzis muh§chighe śweeśt und knaibiet Bett JE§us C
Duśmas bihk§tajs No Wella Naggeem śargajs Atgree§ees drih§ pee
In no ta Welna Naggeem Us daud§ in da§cheem Lahgeem Man gulloht
uhs ne śagrahb Dohd Spehka pretti kautees No wiņņa Naggeem ŗautees No Śirds us tewim ļautees Muhs ar taweems

 

 

1

 

 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015