Konkordances rezultāts

 

Vārdformas šablons: nabbad§ibu
Avots: LVVV
Statistika: vārdformas - 1, vārdlietojumi -

pehz Galla^ buhs Nabbad§ibu
mann buht Nabbad§ibu vnd Baggatibu nhe
tahļu noh§t no man irr Nabbad§ibu
Par Vgguns vnd Vdensghräku Par Nabbad§ibu vnd par
17 Vsraugi mannas bähdas vnd Nabbad§ibu vnd peedohd
Weśśelibu in Neweśśelibu Baggatibu in Nabbad§ibu in
in Nelaimi Weśśelibu in Neweśśelibu Baggatibu in Nabbad§ibu in to wiśśu ko Deews jums abbejeem peeśuhtihs
vnd Nabbad§ibu vnd wiß ko Deews jums abbeems
vnd Nabbad§ibu vnd wiß ko Deews jums abbeems
s juhśo dehļ irr Nabbags tappis ka juhs zaur wiņņa Nabbad§ibu baggati kluhtut
Es §innu tawus Darbus un Behdas un Nabbad§ibu tomehr tu eśśi baggats un ta Saimośchanu no teem
Uhdens Grehku Par Nabbad§ibu in par Waidu Par Śaitehm in par
buht Nabbad§ibu in Baggatibu ne dohd mann Tomehr es ścho wehl
s Nakti^ ne darra kahdu leelu Ugguns=Grehku Mannu Nabbad§ibu paņemt ko tu mannim eśśi dewis In man leela^ Kaun
18 Usraugi mannu Waidu in Nabbad§ibu in peedohd man
Nhelaimes red§eja ar Nabbad§ibu und zittu Jßbail tomähr
mums und muh§śo Nabbad§ibu ghribb apriet Tomähr nhe
Da§śch śawus Sohbus gir trinnis us muh§śu Nabbad§ibu und us śchahß Semmes
und Nabbad§ibu und peedohd mannus Ghräkus
Par tahdu leelu Nabbad§ibu mehß brienodameeß d§eedam
juh§śo dehl ka juhß zaur winja Nabbad§ibu baggati
mannu Nabbad§ibu Taß attghadiyahß śawas Schäla§tibas
Udens ghräku Par Nabbad§ibu und par Waidu
laid tahļ no mannim buht Nabbad§ibu und baggatibu
kahdu leelu Ugguns=Ghräku Mannu Nabbad§ibu pajembt ko Tu mann e§śi dewis und mann
17 Ußraugi mannas bähdas und Nabbad§ibu und
leetz tahļe no man buht Nabbad§ibu und baggatibu nhe
gir taß dabbuijiß muh§chighu Ghaißmu par to Nabbad§ibu
Śweh=deena` śiŗŗo tad nhe gir töw aisleektz tawu Nabbad§ibu
Parradu ar wi§śu śawu Nabbad§ibu nhe §pehja maxaht bett
wi§śu śawu Nabbad§ibu abd§errd ißthereht
26 Kad kahdam ghodigam Karyawieram pehtz Nabbad§ibu czee§t leek vnd tohs ghuddrus Runnaskungas pehtz

 

 

1

 

 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015