Konkordances rezultāts

 

Vārdformas šablons: nabbad§iba
Avots: LVVV
Statistika: vārdformas - 1, vārdlietojumi -

5 Jeb kad Nabbad§iba mann peekahptu Buhtu es eeśahtzis
5 Jeb kad Nabbad§iba manni peekahptu Buhtu es eeśahzis krahpt in
5 Jeb kad Nabbad§iba mann peekahptu Buhtu es
Deewa Enghels Kad Chri§tus peed§imma tad by leela Nabbad§iba ja=räds Ai§to winja Mahtei{Mathei} by Stally ee=l
Ka nu śacku es leela Nabbad§iba by to Kunghu JE§u
to winjam nhe by Ruhmes Mahja=weeta O kahda leela Nabbad§iba o^ kahda leela Sämmośchana Mums mums
Nabbad§iba in Baggatiba
ta Besdeewiga Nabbad§iba mahza
23 Da§cham śawa Nabbad§iba ne
20 Nośkumśchana in Nabbad§iba
ka Nabbad§iba nhe weenu Debbeśies zeļļ tha arrid§an Baggatibas
§tipra Pils bet ta Nabbad§iba
ne behda tam irr Nabbad§iba
Bet tawa Nabbad§iba tew us=ees
11 Tad tew ta Nabbad§iba peepeśchi
23 Da§§cham śawa Nabbad§iba nhe ļau waļļu ka tas ļaun nhe
20 No§kum§chana vnd Nabbad§iba śahp Śirrdei Kahrdena§chana`
11 Tad töw ta Nabbad§iba vsbrux ka
§tippra Pills bett ta Nabbad§iba darra to
bähda tam gir Nabbad§iba vnd Kauns kaß
kohpa lickt ka tu du§śeht warri Bett tawa Nabbad§iba töw vseeß ka kahtz Zeļļa=wierß

 

 

1

 

 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015