Konkordances rezultāts

 

Vārdformas šablons: naßtu
Avots: LVVV
Statistika: vārdformas - 1, vārdlietojumi -

Weens laid pannäß ohtra Naßtu tad juhß to
Ghohtz vnd nhe py czittu Ai§to ick weens śawu Naßtu ne§śies
Mums pe§titu no to Gräko Naßtu Vnd czaur śawu Schäla§tibu vnd Taißnibu
Weena Meitiņja näß weenu §läppänu Naßtu Kattru ta Mee§śa nhe pa§inna
Näß muh§§o Ghräko Naßtu 3 Labb tam kas to ih§tane titz
to Ghräko Naßtu czeetuma` turr ka mehs to ihten ka
Vnd tas Pe§titais no muh§chigas Nahwes Naßtu Tappa py Karrataweems wä§ts
es peßtietz no Ghräko Naßtu Kunx turri man §tippre ko tu
Vsraugi man tock O myļais Deews Ar Ghräko Naßtu apgrutenatu
Katters ar leelu Ghräko Naßtu Töw śahnohß karraya py
tomähr py mann §tahw Vnd pallieds to Naßtu panne§t Kad neds
nahk par labb Czaur to tu mums No Ghräko Naßtu Atpe§tiyis e§śi ar tawu A§śini Par to es töw patt
śawu labbu ghallu Wings gir ne§śis Chri§ti Naßtu Gir nomirris
by mannus Ghräkus noh§t jembt Vnd pe§tiet no to Naßtu 5 To czerribu mann arrid§an dohd Kattra nhe leek
nnai Śirrdei attra§t Ka es §kie§ts äßmu no Ghräko naßtu O Deews mans Kunx paklau§śi man laid meerige mirr
paleek Deews usleek mums Naßtu bett Wings palieds
mann wi§śi kattri juhß ab=bähdenati und ar Ghräko Naßtu abghrutenati e§śeeta śohlidams tohß ee=preezenaht
=preezenaja{ee=preenaja} Deews us=leek mums weenu Naßtu bett wings pa=lieds arrid§an śacka taß śwähtz Kon
tapehtz ka tee tahß Deenas Naßtu und Kar§tumu zeetuśchi by
kahrdenahtz weens n䧜a ohtra Naßtu tad mehß to
und ar Ghräko Naßtu apghrutenati e§śeeta Es
Wings gir ne§śis Chri§ti Naßtu Gir nomirris und d§iewo wehl
Deews us=leek mums weenu Naßtu bett Wings mums
Kamme§śeems to ghruhtu Naßtu ar kattru tu e§śi wa§ajeeß
Wings usleek to Naßtu und darra attkal weeghlu
Vnd attkall näßtu py Deewa Wall§tibas Halle Halleluja
rohku und apśuhdo to arrieg wings Augļus näßtu Ja nhe tad pehtz nozehrt to
kahda Zillwäka Prahts und Dohmas näßtu bett ka winja Däbb䧜o
śöw darritohß lied§a und attkal näßtu py Deewa Wall§tibas
Weena Meitiņja näß weenu §läppänu Naßtu Kattru ta Mee§śa nhe pa§inna
man darriyis tad tohpu eß pe§tiets no Ghräko Naßtu Kungs turri mann §tippre ko tu mann e§śi
Ghräko Naßtu apghruteenatu gha§che
Katters ar leelu Ghräko Naßtu Töw śahnohß
äßmu no Ghreko Naßtu O Deews manns Kungs paklau§śi mann laid
Näß muh§śo Ghräko Naßtu 3 Lab tam kaß to ih§täne titz
mums No Ghräko Naßtu Atpe§tiyis e§śi ar tawu
yu§chi śawu labbu ghallu Winņs gir ne§śis Chri§ti Naßtu Gir Nomirris und d§iewo wehl
by mannus Ghräkus noh§tjembt Und pe§tiet no to Naßtu 5 To zerribu mann arrid§an dohd Kattra nhe leek
Ghräko Naßtu zeetuma turr ka mehs ka Muh§śu
Mums pe§titu no to Grähko Naßtu Und zaur śawu Schäla§tibu und Taißnibu
Und taß Pe§titais no muh§chiegas Nahwes Naßtu Tappa py Karrataweem wä§ts
töw tawu Naßtu ne§t kattra Dweh§śele ghräkoju§śi tai
laid näß tha ohtra Naßtu tad juhß to Baußlu Chri§ti
mann wi§śi kattri pilli Bähdu und ar Ghräko Naßtu apghrutenati
Und attkal näßtu py Deewa Wall§tibas Halle Halleluja
tu leelu Naßtu vskrauyees
vnd no tahs nhe mohzietz palleek vnd winjas Naßtu nhe ne§t buhs

 

 

1

 

 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015