Konkordances rezultāts

 

Vārdformas šablons: na§tu
Avots: LVVV
Statistika: vārdformas - 1, vārdlietojumi -

in Baggatu zittadi tu leelu Na§tu
mohzihts in wiņņas Na§tu tam ne
ka taß to J E S V packal nä§tu Bett leels pullx Ļau§§cho und Śeewas ghaja
ka ir tu ne tohpi kahrdinahts Neśśaht zits zitta Na§tu tad juhs Kri§tus Bauślibu peepildiśeet Bet ja kas
hds in ne pee zitta Jo ikweens neśśihs śawu paśchu Na§tu Bet kas
kattri mehß tahß Deenas Na§tu vnd karr§tumu czeetu§chi
czehle to Kru§tu vs to ka tas to JE§u packaļ nä§tu Bett leels pullx Ļau§cho vnd Śeewas ghaya packal
tu eśśi mums tohs lihd§a darrijis kas mehs Deenas Na§tu un Kar§tumu zeetuśchi eśśam
ehnprahtigs jahdams us weenu Eh§eli un Kumeļu thas Na§tu neśśajas Eh§eļa Mahtes
Jo tas patikke tam śwehtam Garram un mums ne kahdu Na§tu wairs uslikt bes ween ścho waijad§igu Leetu
Jo ikkatrs neśśihs śawu paśchu Na§tu
eezineeko apkahrt mums irr lai mehs noleekam wiśśu Na§tu un tohs Grehkus kas muhs wiśśai ap§tahj un ar Paz
ka` tee śakka Es ne mettiśchu us jums kahdu zittu Na§tu
Pee Kru§ta Kohka nomirris To Grehku Na§tu atņehmis
to mehs tohpam muh§chigi baggati Neśs muhśu Grehku Na§tu 3 Labbi tam kas to ih§teni tizz Ar wiśśu Śirdi pa
wiśśeems drihd§ Neśś muhśu Grehku Na§tu 3 Labb tam kas us to tizzeht warr No wiśśas Śirds
Gallu Wiņ§ch irra neśśis Kri§tus Na§tu Irr nomirris in d§ihwo wehl
e§ti kas no wezzas Kalpośchanas appakśch to Grehku Na§tu Zeetuma^
muhśeem Grehkeem ta` tohp ślohd§ihts Ścho Na§tu wiņ§ch us śewim nemdams
pra§tu Kad Deews leek us mannim ne§t Kahdu Kru§ta Na§tu 17 Je§us aug§t Gaiśo^s zelts Gribb muhs wilkt pee
Meeśahm eedohdahs Weena Meita neśs weenu śleppenu Na§tu Ko ta Meeśa wiśs ne pa§inna
ngs §chehlo mannis in ņemm noh§t Ścho leelu gŗuhtu Na§tu Jo tu pats par to zeetis eśś Pee Kru§ta Kohka mir
In §chehligi no mann atņemm To gŗuhtu Grehku Na§tu Ka manna Śirds
mums śirds=§chehligi To Na§tu ko tu mums usleez Ar Pazeeśchanas pame§t
in kaut Us śewim kŗaut To śmaggu Grehku Na§tu To labpraht neśś Ka
Deenas Na§tu und Karr§tumu zeetu§chi 䧜am
attrau kad Wings teem kattri appack§ch to Śmaggu Na§tu tahß
und leelas Bähdas Dohdeeß ar Meeru Neß tawu Na§tu zeeßdams
leelu gruhtu Na§tu Jo tu pats par to zeetis e§§
Nä warr nojemt §cho Na§tu Kaut tetzeys tahļ
§tahw Und pallieds to Na§tu panne§t Kad neds Laime
To Na§tu ko tu mums usleez
Ścho Na§tu wiņ§ch uß śewim jemdams lokahs
Deews usleek mums weenu Na§tu bett wings
to Ghräku Na§tu und tahß Elles Mohkahms tad by tawam
Na§tu vslickt
ne§śe us śawu Mugguru to śmaggu ghruhtu Na§tu wi§śo Ļau§cho
Tad tohpu eß pe§tiets no Ghräko Na§tu Kungs turri mann §tippre
arri śawu Na§tu ghann ghrute ne§śis gir nhe top ścheitan

 

 

1

 

 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015