Konkordances rezultāts

 

Vārdformas šablons: na§tas
Avots: LVVV
Statistika: vārdformas - 1, vārdlietojumi -

ilwekus ar gruhti=neśśamahm Na§tahm u` paśchi tahs Na§tas ar śawa Pirk§ta ne weena aiskaŗŗaht
Neśśeet weens ta ohtra Na§tas un ta` patt juhs peepildiśeet to Bauślibu Kri§tus
śawa Weeta nä§tas und pehtz kritta Vgguns §emmeh no
Grehkus noh§tņemt In pe§tiht no tahs Na§tas 5 To Zerribu mann arrid§an dohd Kas ne leek śamai
as muhśu Pe§titajs taptu Muhs pe§titu no to Grehku Na§tas In zaur śawu Schehla§tibu in Taiśnibu Eewe§tu eek
darrijs Tad tohpu es pe§tihts no Grehku Na§tas Kungs turri mannim

 

 

1

 

 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015