Konkordances rezultāts

 

Vārdformas šablons: mee§tahm
Avots: LVVV
Statistika: vārdformas - 1, vārdlietojumi -

n JE§us gahje apkahrt eekśch wiśśeem Pilsśateem un Mee§tahm mahzidams wiņņo Ba§niza^s un śluddinadams to Pree
Un JE§us un wiņņa Mahzekļi isgahje uhs tahm Mee§tahm Ze§arias Wilippa un waizaja śawus Mahzekļus us Ze
Bauślibas=Mahzitaji kas bija nahkuśchi no wiśśahm Mee§tahm Galilejas un Judejas un Jeru§alemes un ta Kunga S

 

 

1

 

 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015