Konkordances rezultāts

 

Vārdformas šablons: mee§ta^s
Avots: LVVV
Statistika: vārdformas - 1, vārdlietojumi -

gahjis Atlaidi tohs Ļau§cho=Pulkus ka tee warr eet Mee§ta^s un śewim Barribu pirkt
wiņśch śazzija us teem Lai mehs no=eetam tuwaka^s Mee§ta^s ka es tur arrid§an mannu Wahrdu śluddinaju jo tap
Un tee kur tas eegahje Mee§ta^s jeb Pilsśato^s jeb Zeemo^s tur likke tee tohs New
wiņņu Atlaidi tohs Ļaudis ka tee apkahrt guļļamahs Mee§ta^s un Zeemo^s nogahjuśchi Mahjas=Weetu dabbu un Barr
Jeru§alemi un paśluddinaja to Preezas=Wahrdu daud§ Mee§ta^s to Samariteŗu

 

 

1

 

 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015