Konkordances rezultāts

 

Vārdformas šablons: mee§ta^
Avots: LVVV
Statistika: vārdformas - 1, vārdlietojumi -

Un kuŗŗa^ Pilsśata^ jeb Mee§ta^ juhs nahkśeet teju ismeklejeet kurśch tanni^ Pils
Un śazzija us teem Eite tanni^ Mee§ta^ kas juhśo preekścha^ un tuhdaļ atraddiśeet juhs p
Un wiņśch śuhtija to śawa^ Namma^ śazzidams Ne eij Mee§ta^ neds śakki to ne weenam Mee§ta^
śazzidams Ne eij Mee§ta^ neds śakki to ne weenam Mee§ta^
Un śazzija us teem Noeite tanni^ Mee§ta^ kas juhśo preekścha^ un tuhdaļ eegahjuśchi atradd
Śazzidams Eite tanni^ Mee§ta^ kas juhśu preekścha^ un tur nahkuśchi atraddiśeet
Bet JE§us ne bij wehl tanni^ Mee§ta^ nahzis bet bija wehl tai^ weeta^ kur Marta wiņņu
śaweem Mahzekļeem in śazzija us teem Eita tanni^ Mee§ta^ kas

 

 

1

 

 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015