Konkordances rezultāts

 

Vārdformas šablons: mariä
Avots: LVVV
Statistika: vārdformas - 1, vārdlietojumi -

teem by śatziju§chi Bett Maria patturrheja wi§śus
Wahrdus ka Maria patturreht und muh§śa Śirrdy labbe apdohmaht
To śwähtu Ewangelium ka Jo§eps und Maria brienojahs
śwehtija tohß und śatzija us Maria winja Maht Rauge
Peed§imśchanas §tah§tija und tai Jumprawai Maria pee=śatzija
ka Jo§eps und Maria brienojahß und ko taß wätzais
aiku kad Chri§tus peed§immis by Ai§to ta Jumprawa Maria nä§dama śawu Dählu Ba§niza` ar Vpperi ka Deews pa
To d§irrdädami Jo§eps und Maria ļohte brienojahß
ar to Jumprawu Maria no Koninja Ślackas Śchis
by bieteeß śawu Bruht to Maria py śöw jemmt nhe by winjam
Śchiß Tähws und śchie Mahte JE§u Jo§eps und Maria brienojahß par wi§śeem teem Wahrdeem ko leels und
nhe aptweŗŗ taß ghull eek§chan Maria Klehpi taß gir
Wall§tu Jo§eps und Maria §innaja ka śchim Bährnam by
Kunghi Jo§eps Maria Simeon Anna und zitti nabbaghi
und Maria brienojahß par to Wallodu ko tee no to Kunghu
śwehtija Jo§epu und Maria wehleh teem wi§śu labb bett turr
Vs tahß Jumprawas Maria tha Berninja JE§u Mahtes
tohp Ghribbädams śatziet Labba Maria tu śirrdighe taggad
peczimmis no thäs Jumprouwas Maria
no thäs Jumprouwes Maria
thas Jumprawas Maria czeetis appack§chan
no tahs Jumprawas Maria czeetis appack§chan
Czillwähx no tahs Jumprawas Maria peed§immis gir
Summenata es tu Maria pilne d§cele§tibe tas kunxs
Schweta Maria Dewe mate
ad§ii Dewam tam wu§§e walditaiam{wal ditaiam} Maria winge §chwetee{§chwe tee}
mu§e Pe§titai Sumnata Maria Maria §cati Red§e
tu §ijdis es Sumnata Maria Wur§con tho war tu talaeck
§chwete ougle Maria pepuldis
kungam Je§um Maria touwe
no Maria taes iumprouwes
tha MAria mettehß kahjohp tannies
tawas Mahtes Maria nahz Und taß śwähts A§§ins
No weenas Jumprawas gir peed§immis Maria tu e§śi ißräd§äta
hß meckleyeeta taß nhe gir §cheit Halle Halleluja Maria 8 Myļais Engelis krahßnais{kraißnais} Engelis Hal
odeen §chinny śwähta` Leeladeena` Halle Halleluja Maria 10 Rahdi mums to Kunghu Je§um Chri§t Halle Hall
Kurr tee to by nolicku§chi Halle Hallelujah Maria 12 Taß Kungs gir noh§t winņs nhe gir §cheit Halle
Eetiets lieds tre§§chu Deenu Halle Halleluja Maria 14 Mehs räd§am to ghann §chinni Laika' Halle Hall
juhs to attra§śeeta tudeļ śacka pats halle hallel Maria 16 Es patteizu jums myļi krahßni Engeli halle hal
Und JE§u wi§śeem Mahzekleem Halle Hallelujah Maria uß Ļaudeems
ur Chri§tum kļuh§t ta D§iwib doht Halle Halleluja Maria 14 Ock Engels miļays Engels §tah§t Halle Halleluj
inņs ißghay d§iews Śaul uslähkoht Halle Halleluja Maria 16 To Kunghu tu mums §innam darr Halle Halleluja
To Weet kur winņ by nolicku§ch Halle Halleluja Maria 18 Tas Kungs ir noh§t tuk§ch ir ta Weet' Halle Ha
ch to ghulley lieds tre§chu Deen' Halle Halleluja Maria 20 To wiß ghan red§am taggadin Halle Halleluja
Turpatt jums wi§śeems rahdie§śies Halle Halleluja Maria 22 Mehs patteitzam jums Egel mieļ Halle Halleluja
Teem Mahzikleems und Pehteram Halle Halleluja Maria uß Ļaudeems
MAria Dewe mate ludze Dewe
MAria źäliga Dewe mat'
Ney ta śwähta Jumprawa Maria ney Peteris ney Pawills ney
rei§as buhß töw Deena` śatziet Śummenata e§śi tu Maria Tahda Mahziba nhe nahkahß ar Deewa Wahrdu nhe

 

 

1 2 3 4 5

 

 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015