Konkordances rezultāts

 

Vārdformas šablons: mariä
Avots: LVVV
Statistika: vārdformas - 1, vārdlietojumi -

ar Maria śawu Maht und kritta §emme und peeluhd§e
und attradda to Behrninju ar Maria śawu Maht und
Jumprawu Maria ka tee Muhki mahza bett tee kriet §emmeh
tai Jumprawai Maria ka JE§u Chri§ti Mahtei śawu
weena` Per§ohne Ai§to śchis JE§us tahß Jumprawas Maria Dähls gir śöw śädenajees py labbahß Rohkahß
tohp Tähws dähwähtz ka Wings by ar to Jumprawu Maria śaderrejeeß und pallied§eja to Bährniņu JE§um us=
Red§eeta Jo§eps und Maria dohdahß Deewa Wahrdohß eet
Ta Jumprawa Maria und Jo§eps taß Timmermannis
und attraśt by Tapehtz śacka arrid§an Maria ock mans
und nopuhteeß und domajis ar to Jumprawu Maria ka ghribbam
Jumprawu Maria ar tahdeems Wahrdeems ka teems ļaudeems
Jumprawu Maria py Chri§to JE§u śuhds und śacki tam kaß
attkal ar to Jumprawu Maria py JE§um Chri§tum Wings
tahß Jumprawas Maria zaur Apähno§chanu tha Śwähta
To śwähtu Ewangelium ka ta Jumprawa Maria pehtz
tai Jumprawai Maria darriet ai§to winja by ghruhta
Ko nu Deews pawehlejis by to darra irr Maria ta Mahte
ta Jumprawa Maria to Bährnu JE§um preek§ch
Wahrdu nhe ghribb ta Jumprawa Maria pahrkahpt jämmahß
ar juh§śo Luhkśchanu ta Jumprawa Maria ka Mahte
Dawida unnd ta Jumprawa dehwehja Maria Vnd taß Enghels nahze py tahß eek§chan und śatzij
śatzija us tahß nhe bie§teeß Maria tu e§śi Schäla§tibu
Tad śatzija Maria us to Engheli ka buhß tam
Ai§to Deews warr wi§śas leetas darriet Bett Maria śatzija Red§i eß äßmu tha Kungha Kallpone
Wahrds by taß śatzija tha Jumprawa Maria gir tieru
eek§chan tahß Jumprawas Maria Mee§śahm śäjämbts
dehļ Maria kattra to Kunghu JE§um wäddu§śeeß
mehß iß=pra§t ai§to taß Enghels Gabriel śacka us Maria Taß Śwähtz Gharrs par töw nahx Śchy
Śchy Apghruhtenaśchana gir Jumprawas Leeta ai§to Maria waizaja tam Enghelam Ka taß notixeeß ai§to eß
tahß Wahrds bijis Maria Tha Me§śias tha Kungha
zittai Jumprawai ar Wahrdu Maria no labbu śwähtu Engheli
Taß Wahrds Maria muh§śa` Walloda` tick dauds gir
paghajuśchi by pirrka Maria Maddaļa unnd Maria
Maria Maddaļa unnd Maria Jäcoba und Salome dahrgas
tappa No śchahm Śeewinjahm mätt Maria Maddaļa und
tappa No śchahm Śeewinjahm mätt Maria Maddaļa und Maria Jäcoba und Salome śawu Naudu tick dauds kohpa`
ßbailes und Drebbeśchanas tohß Engeļus red§ejuśchi Maria Maddaļa §tahweja preek§ch Kappu und raudaja kauze
tahß no to waizaja Maria Maddaļa §chkisdama to Dahr§neeku
pa Wahrdam Maria py to Wahrdu unnd Ballxni pa§inna
aggre runna Wings ka Dahr§neex arr Maria Maddaļu
darrbohß buhdami labpraht runnaht Ta ta Jumprawa Maria wi§śus Wahrdus paturreja śawa` śirrdy
buhß §ämmeem buht Ta Jummprawa Maria d§eed
dohtu ar Maria śawu abśolytu Ghaßpa§chu kattra
śöw jehmeeß und no tahß Jumprawas Maria wehl nhe by peed§immis
to irr śchiß Ewangeliums §tah§ta kad JE§us by no Maria tahß
eteeß taß gir kad JE§us Chri§tus no tahß Jumprawas Maria peed§imma licka Deews to §innamu kļuht zaur teem
Kad Maria py tahß wätzahß Eli§abeth nahze brienojahß
no Deewa Wahrdu töw mahza Darri ka Maria tha
und śatzija Maria gir to labbaku Daļļu ißraud§iju§śeeß
py teem kattri Winju bija d§eed ta Jumprawa Maria Kallneem buhß attkahpt und zällmeem

 

 

1 2 3 4 5

 

 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015