Konkordances rezultāts

 

Vārdformas šablons: mariä
Avots: LVVV
Statistika: vārdformas - 1, vārdlietojumi -

Dawida vnd ta Jumprawa dehwehya Maria Vnd
Engels śatziya vs tahß nhe bye§tees Maria tu e§śi §chäla§tibu
Tad śatziya Maria vs to Engeli ka buhß tam notickt
Deews warr wi§śas leetas darriet Bett Maria śatziya
Vnd Maria śatziya
Vnd Maria palicka py tahs py trims Mehne§śeems
vnd czilltu by ka tas śawu Mättäcklu dohtu ar Maria §awu apśolytu Ghaßpa§chu kattra ghruta by
teems by śatziyu§chi Bett Maria patturrheya wi§śus
tohß vnd śatziya vs Maria winja Maht Rauge Schiß
vnd attradda to Behrninju ar Maria śawu Maht vnd
Maria zeetyis appak§chan Pontio Pilato
Jumprawahs Maria peed§immis ir manns
No tahs Jumprawahs Maria 20 Appak§ch kam ir wiņņs zeetyis
no tahs Jumprawahs Maria peed§imts
Bet ta Peed§imśchana JESUS Kri§tus ta` bija Kad Maria wiņņa Mahte Ja§epam śaderreta bij pirms tee kohpa
rr tha Remmeśa Dehls Neggi wiņņa Mahte tohp śaukta Maria un wiņņa Brahļi Jehkabs un Ja§es un Śihmanis un J
Starp tahm bija Maria Maddaļa un Marta Jehkaba un Ja§epa Mahte un ta Ma
Bet tur bija Maria Maddaļa un ta ohtra Maria tahs apśehdehs prett to
Bet tur bija Maria Maddaļa un ta ohtra Maria tahs apśehdehs prett to Kappu
enas Wakkara^ kas pirms Neddeļas Rihta^ śahk nahze Maria Maddaļa un ta ohtra Maria to Kappu apluhkoht
deļas Rihta^ śahk nahze Maria Maddaļa un ta ohtra Maria to Kappu apluhkoht
Śeewahs kas raud§ijahs no tahļenes §tarp tahm bija Maria Maddaļa un Maria Jehkaba Mahśa un Jo§eśa Mahte un
jahs no tahļenes §tarp tahm bija Maria Maddaļa un Maria Jehkaba Mahśa un Jo§eśa Mahte un Saļama
Bet Maria Maddaļa un Maria Jo§eśa śkattijahs kur tas nolikt
Bet Maria Maddaļa un Maria Jo§eśa śkattijahs kur tas nolikts tappe
Un kad ta śwehta Deena pagahjuśi bija pirke Maria Maddaļa un Maria Jehkaba un Saļama dahrgahs śwaid
wehta Deena pagahjuśi bija pirke Maria Maddaļa un Maria Jehkaba un Saļama dahrgahs śwaidama Sahlehs ka ta
rreem un Wahjibahm bij weśśalas darritas ar Wahrdu Maria Maddaļa śaukta no ka śeptiņi Welli bij isgahjuśch
lickte ar Maria ßouwe
by Beth Maria patturhey wue§§es §chos
tha Jumprouwe dheweye Maria Vnde thas
ßatcy vs täs nhe by§thes thöw Maria tu e§§e ßele§tibe
Tad ßatcy Maria vß to Engele ka buus tam notickt
Ai§to py Dewe gir wü§§es lethes warrenne Beth Maria ßatcy Rouge Es e§me ta Kunge Kalpune
BEth Maria czheles auxam Exkan
Vnd Maria ßatcy
Vnde Maria pallicke py thas py trims Mhene§§ims
vnde winge Mathes Ma§za Maria Cleophas
ga§pa§§che vnde Maria Magdalena Kad nu JE§us
tho wü§§e Starpan kattrems by Maria Magdalena
vnde Maria tho maßako Jacobs vnde Jo§ephs
Beth tur by Maria Magdalena vnde Maria
Beth tur by Maria Magdalena vnde Maria Jo§ephs te paßeedäs ßöw prettibe tho kappe arridt
by Pirka Maria Magdalena
vnde Maria Jacobi vnde Salome
No weenas Jumprawas gir peed§immis Maria tu e§śi ißräd§äta
ß meckleyeeta taß nhe gir §cheit Halle Hallelujah Maria 8 Myļais Engelis krahßnais Engelis Halle Halleluj
deen §chinny §wata` Leela`deena` Halle Hallelujah Maria 10 Rahdi mums to Kunghu JE§um CHri§t Halle Hallel
Kur tee to by nolicku§chi Halle Hallelujah Maria 12 Tas Kunx gir noh§t wings nhe gir §cheit Halle
Eetietz lietz tre§§chu deenu Halle Hallelujah Maria 14 Mhes räd§am to ghann §chinni laika` Halle Hall

 

 

1 2 3 4 5

 

 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015