Konkordances rezultāts

 

Vārdformas šablons: mahju
Avots: LVVV
Statistika: vārdformas - 1, vārdlietojumi -

tahs nahkośchas Mantas zaur jo leelu in jo pilnu Mahju kas ne ar Rohkahm darrita tas irr kas ta` newa us
Zellees ņemm tawu Gultu in eij us Mahju In wiņ§ch
o=śehrd§igu zellees ņemm śawu Gultu un eij us śawu Mahju
Un tee kas śuhtiti bija atgree§uśchees us Mahju atradda to wahju Kalpu weśśalu
hz ka wiņņa Tehws nomirris bij pahrzehle tas wiņņa Mahju us ścho Semmi kur juhs taggad d§ihwojat
m mehs Laiwa^ Bet wiņņi gree§ahs atpakkaļ uhs śawu Mahju
pa§§chu Mahju tatt§che ween reis ja§chkiŗŗahß
pehtz gree§ehs ta attkal us Mahju KAmähr weens labbs ghohdiegs Chri§tiets
waldi augścham Debbeśi^s Kur tu mums Mahju śataiśijs
Kas muhs no Grehkeem atpe§tijs To Debbes Mahju pataiśijs K e §ch
4 No Mahju weetas taß iß=eet

 

 

1

 

 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015