Konkordances rezultāts

 

Vārdformas šablons: mahjoja
Avots: LVVV
Statistika: vārdformas - 1, vārdlietojumi -

Un at§tahjis no Nazaretes nahze un mahjoja Kapernauma^ weena^ Pilsśata^ Juhrmalli^ us tahm R
a`a`mam kad wiņśch Me§opotamija^ bija pirms wiņśch mahjoja Karana^
Tad wiņśch no Kalde`e`ro Semmes isgahjis mahjoja Karana^ un no turrenes pehz ka wiņņa Tehws nomirr
chas kas muhs peeņehmis pahr trim Deenahm laipnigi mahjoja
Gha§pa§cha ar śawu Kunghu winju śajehme mahjoja meeloja
iņa^ Dwehśele mitte Ko Deewiņa Mutte peeśitte Tur mahjoja gudra Śapraśchan' Bij' Kri§tum pa Pilliti paścham

 

 

1

 

 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015