Konkordances rezultāts

 

Vārdformas šablons: mahjoht
Avots: LVVV
Statistika: vārdformas - 1, vārdlietojumi -

Dohd JE§u wahrdam pee mums mahjoht To zeenaht labb jeb ļauni klahjoht
Mahjoht Pee=Mahjoht
Mahjoht Peemajoht
hzekli ar Wahrdu Mna§onu no Kihpru pee ka mums bij mahjoht
ittin ka Deews śazzijis irr Es eekśch teem gribbu mahjoht un wiņņo §tarpa^ §taigaht un es gribbu wiņņo Deew
mahjoht
Kad kahds Leels=Kungs kahda` Ähka` ghribb mahjoht tad
meckle mahjoht Plickam kahdu Skranndinju peeme§t
Auśis pehz tahs neeś' Dohd Je§us Wahrdam pee mums mahjoht To zeenaht labb jeb ļauni klahjoht Alleluja Gohds

 

 

1

 

 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015